e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИЗАЙН

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИЗАЙН

E-LEARNING ТЕОРИИ И МОДЕЛИ

E-LEARNING МОДЕЛ НА  ОБУЧЕНИЕ

МОДЕЛ ADDIE

 

Педагогически дизайн

В Интернет съществуват изключително много информационни ресурси, които без съответните демонстрации, практики, обратна връзка и ръководство за обучаемите не могат да бъдат причислени към e-Learning.

 

Само ресурсите, създадени на база теорията на обучение, позволяват да се реализира  истинско е-learning - обучение, което да бъде ефикасно, резултатно и увлекателно.

 

В случая важи принципа, че технологиите се променят, но физиологичните и прихологични възможности на човека за обучение не се променяj.

 

За да се осъществява обучение е необходимо:

  • Осигуряване на съответна практика;

  • Предоставяне на необходимите знания;

  • Осигуряване на правилно ръководство на обучението.

Реализирането на тези подходи се разглежда в науката наричана педагогически дизайн.

 

Определение за педагогически дизайн

Педагогически дизайн (Instructional Design) - относително млада дисциплина, която за последните четиридесет години се разви в наука.

 

Явява се нова професия, теория и съдържание, което се базира на психологията, теорията за мултимедийни среди и т.н.

 

Произход на термина:

         Instruction  означава ред мероприятия, подпомагащи обучението.

 

         Design - общ термин, обозначаващ всеки «образец на творчество», или план на действия, осъществявани с определена цел .  За да се получи уникален продукт от процеса на дизайна, се използват знания, наблюдение и творчески способности.

 

Видове словосъчетания с термина Instruction (обучение)

  • Instructional Science (педагогическа наука) – осигурява теретично обосновано създаване на процеса на обучение.

  • Instructional Technology ( образователни технологи)  - приложен аспект на на педагогическата наука в основата на който стои педагогическия дизайн.

 

Други аналогични термини

 

                     Образователен/педагогически дизайн (Educational design) E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices дава следното кратко обяснение на термина "educational design" - дизайн, свързан с планирането на образователни дейности, които са обвързани с постигането на определени, предварително очертани резултати от обучението.

 

Терминът се среща и записан по следните начини: learning design, pedagogical design.

 

Образователният дизайн е планиран процес на вземане на решения за изготвянето на учебен план по такъв начин, че възможно най-добре да се подпомогне процеса на обучение на учащите в определена област.

 

Двата основни момента, върху които се акцентира, са съставянето на учебния план и процеса на обучение.

 

Образователния дизайн е от особено значение поради факта, че съгласува функциите на съвременните технологии с образователните нужди на обучаемите.

 

 Цел на педагогическия дизайн

Планиране и създаване на ситуации, които разширяват възможностите за обучение на отделни учащи се. Това означава, че обучението трябва де се планира така, че да бъде ефективно и системно построено.

           

          Примери за тълкуване на термина

 

Педагогически дизайн оозначава използване на системен процес за разбиране проблемите на обучението и осъзнаване, какво трябва да се направи за решаването на тези проблеми, след което осъществяване на това решение (McArdle, 1991).

 

Педагогически дизайн - наука за създаване на подробно описание на условията за разработка, оценка и реализация на ситуации, подпомагащи обучението (Richey, 1986).

 

Педагогически дизайн — цялостен процес на анализ на потребностите и целите на обучението и разработка на система, осигуряваща предаване на знания за удовлетворяване на тези потребности (Briggs, 1977).