e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

МОДЕЛ ADDIE

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИЗАЙН

E-LEARNING ТЕОРИИ И МОДЕЛИ

E-LEARNING МОДЕЛ НА  ОБУЧЕНИЕ

МОДЕЛ ADDIE

 

Модел ADDIE

Макар и да съществуват много модели, тяхното използване може да бъде разбрано чрез модела ADDIE – типичен модел на педагогическия дизайн.

 

      ADDIE включва пет фази, които работят на принципа на затворена верига и трябва да се повтарят непрекъснато, като на всеки цикъл се внася подобрения в процеса.

 • Analysis – анализ на средата за обучение, обучаемите и задачите на обучение;

 • Design – съставяне на плана за разработка на обучаващия процес;

 • Development - разработка на обучаващия процес;

 • Implementation – внедряване на проекта;

 • Evaluation - оценка на работата на обучаемите и ефективността на конкретния проект.

Може и често е целесъобразно да се съкращават фазите, но това трябва да става само след анализ на потребностите на обучаемите.

Модел ADDIE

Описание на фазите на модела ADDIE 

 

        Анализ в модела ADDIE

             

                     Въпроси

 • Кои са Вашите обучаеми?

 • Как те могат да бъдат характеризирани?

 • Как те могат да бъдат мотивирани?

 • Какво те знаят?

 • Какво е необходимо да знаят?

 • Какви пречки и трудности съществуват?

                 Препоръки

 • Когато е трудно да се направи пълен анализ на обучаемите, направете повърхностен анализ. Той ще ви позволи да изберете съответната педагогическа стратегия. Използвайте три направления за анализ:

 • Обща характеристика (редовно или задочно образование, възрастни, ученици, студенти и т.н.)

 • Начално ниво на умения и навици  (ниво на компютърна грамотност; вече придобита квалификация и/или опит в работа и т.н.) Може да се изискват съответни документи.

 • Стил на обучение  - съществуват много диагностични тестове , определящи профила на обучаемия и предлагащи съответни методи за обучение.

       Дизайн (съставяне на плана) в модела ADDIE

 

                    Въпроси

 • Какви са Вашите цели?

 • Измерими ли са Вашите цели?

 • Какви навици/знания Вие се опитвате да развиете?

 • Какво трябва да бъде взаимодействието?

 • Какви стратегии Вие ще използвате?

 • В каква последователност ще реализирате учебния процес?

 • Как Вие ще оценявате нивото на възприемане от  обучаемите?

 • Каква мрежова среда е приложима?

        Препоръки

 • Изберете общ подход и приемете решение, как трябва да изглежда крайния продукт и каква учебна среда трябва да бъде създадена.

 • Разработете учебното съдържание с интерактивен характер, отчитайки преимуществата, от работа в режим он-лайн.

 • Включете елементи на екипна учебна дейности, избягвайте статични Web страници.

 

      Разработка в модела ADDIE

 

                  Въпроси

 • Какви ресурси използвате?

 • Как ще управлявате процеса на разработка и как ще го координирате?

 • Съдържа ли проекта ви различни стилове на обучение?

        Препоръки

 • Представете материала в различни формати, за да може обучаемия да прави избор.

 • Интерактивността трябва да бъде творческа и полезна.

 • Помислете как материала ще стимулира интерес и взаимодействие.

 • Средата трябва да дава възможност на обучаемия да създаде своя «виртуална индивидуалност»  и да стимулира взаимодействие в екип.

                     Съвети за дизайна и разработката

 • Точно формулираните цели на обучение се явяват стартова точка на фазата дизайн. Те трябва да бъдат детайлно описани и измерими.

 • Анализът трябва да дава достатъчно информация за:

            *типа учебна дейност, която е най-полезна за обучаемия;

            *средствата за обучение;

            *ресурсите, които ще бъдат използвани.

 • Порядъкът и начинът на взаимодействие са част от разработваната стратегия и тактика.

 • Фазата на разработка включва подготовка на ресурсите и създаване на механизми за внедряване.

      Внедряване в модела ADDIE

 

       Въпроси

 • Кой е най-ефективния начин за внедряване на проекта?

 • Как преподаватели и обучаеми могат да получат най-голяма полза от проекта?

                 Препоръки

 • Помислете доколко учебното съдържание ще се обновява.

 • Винаги имайте запасен вариант в случай на възникване на технически проблем.

 • Предварително съобщавайте за технически проблеми на обучаемите.

 • Учебната дейност трябва да е независима от работата на техниката.

                 Съвети

За тази фаза се подразбира интеграция на резултатите от предходните фази в учебната аудитория и трябва да бъде осигурено най-ефективно използване на учебните ресурси, както и координиране, взаимодействие и помощ в учебната дейност.

 

      Оценка в модела ADDIE

 

       Въпроси

 • Как проектът да бъде проверен за съответствие на педагогическите стандарти и норми.

 • Как може да бъде обогатена учебната дейност?

 • Какви подобрения можете да направите?

                    Съвети

В тази фаза е много важно да се проверяват и оценяват:

Задължително е да се разбере, че тази фаза не завършва процеса, а се явява начална точка на цикъла ADDIE. Педагогическият дизайн е  повтарящ се процес, и оценката трябва да се извършва постоянно.