e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВУЗ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВУЗ

МЕТОДИКИ И МОДЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВУЗ

 

МЕТОД AISHE

 

ПРИМЕРНИ КРИТЕРИИ EFQM ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

МОДЕЛ CHEPS

МОДЕЛ VSNU

МОДЕЛ BALDRIGE

ИНИЦИАТИВА E-xcellence

 

Управление на качеството във ВУЗ

В сферата на ВУЗ под качество се разбира удовлетворяване изискванията на обществото от знания и умения на завършилите учебното заведение.

 

Обществото чрез пазара на труда определя потребностите си към ВУЗ и контролира нивото на подготовка на специалистите.

 

Престижът на ВУЗ зависи от това, как се котират на пазара на труда и къде се устройват на работа неговите обучаеми.

 

Факторите от които зависи този престиж са показани на фигурата по-долу.

 

 

Управление на качеството във ВУЗ

 

Модели за управление на качеството във ВУЗ

От гледна точка на подходите за оценка и контрол на качеството на образование съществуват два модела за неговото управление:

 

 

Модели за управление на качеството във ВУЗ

 

 

 

1. Непосредствен контрол знанията на обучаемите

Тестването на знания посредством провеждане на контролни мероприятия се явява важен и необходим елемент на учебния процес, но в системата за управление на качеството играе само спомагателна роля.

 

Тестването не указва на причините и източниците на проблеми и неудачи, то се явява непълно за отразяване на знанията на обучаемия и не отразява неговите умения. Освен това то показва окончателни резултати и поправки могат да се правят за следващите обучаеми студенти.

 

2. Използване на стандартите  от серия серия ISO 9000 и други доказали се в практиката стандарти, методологии и модели.

 

При този подход се гарантира не само контрол на знанията на обучаемите, но и на процеса на обучение, неговата организация и използвани средства. С други думи, стандартите ISO 9000 и TQM принципите при съответната интерпретация могат ефективно да бъдат използвани в сферата на образованието, като в съответствие със спецификата на организацията и предлаганите образователни услуги се допълнят с други доказали се в практиката стандарти и методологии.