e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТТА НА E-LEARNING

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТТА НА E-LEARNING

МОДЕЛ НА ЗРЯЛОСТ ЕММ

ЕММ ПРОЦЕСИ ПО НИВА НА ЗРЯЛОСТ

 

Предназначение на e-learning модели на зрялост

Използването на e-learning модели на зрялост подпомага организациите, заели се с внедряването на тази водеща концепция да:

  • Съставят пътна карта за подобряване на процесите, обезпечаващи e- learning;

  • Избегнат често допусканите грешки;

  • Се поучат от лидерите в това направление;

  • Изградят правилна стратегия на развитие;

Термини и определения за e-learning модели на зрялост

 

     СММ (Capability Maturity Model ) утвърден модел за оценка зрелостта на процесите, първоначално за софтуерната индустрия, а в последствие и за много други области.

 

       Базова практика - инженерна или управленска дейност предназначена за достигане целите на ключова група процеси.

 

        Ключова група процеси – съставна част на нивото на зрялост на организацията. Тя определя кръг от проблеми и цели за достигане на следното ниво на зрялост на организацията.

 

       Практика – инженерна или управленска дейност, участваща в създаване изхода на процеса (работни продукти, документи, софтуер и т.н.) или повишаваща зрелостта на процеса.

 

      Процес - набор от взаимосвързани действия, които преобразуват данни в изходни резултати (работни продукти) за достигане на определени цели.

 

      Ниво на зрялост на организацията– определен стадий на развитие на организацията, характеризиращ се с наличие и степен на приложимост на практика e-learning концепцията, чрез използване на група ключови процеси. Всяко ниво на зрялост, освен първото се състои от група ключови процеси.

 

Структурата на модела СММ

 

Структурата на модела СММ

 

 

От фигурата се вижда, че всяко ниво на зрялост съдържа няколко групи ключови процеси.

 

Всяка от групите ключови процеси съдържа по пет раздела. В разделите са включени базовите практики, които е необходимо да бъдат реализирани за достигане на поставените цели.

 

Основна задача на модела на зрялост е да определи на какъв стадий на развитие се намира съответната организация или звено.

 

 

Групи ключови процеси в СММ

Всички процеси  по СММ, в зависимост от целите, са разделени на групи и на всяко ниво на зрялост, освен първото се съдържат няколко групи ключови процеси, които на свой ред определят набора въпроси, подлежащи за решаване на съответното ниво на зрялост.

 

Групата ключови процеси имат определени цели, които се явяват задължителни, но начините за достигането им в различните проекти могат да се различават.

 

Когато целите бъдат достигнати и практиките, съответстващи на дадената група ключови процеси реализирани, може да се счита, че нивото на ефективност на съответния процес е достигнато.

 

Когато в организацията са успешно внедрени всички групи ключови процеси, съответстващо на даденото ниво на зрялост, то се счита че това ниво е достигнато и може да се работи за достигане на следващото ниво.

 

Внедряването на конкретни практики от ниво на ниво носи еволюционен характер. Това означава, че ако някоя практика се използва на ниво 2, то при преход на по-високо ниво, тя не се внедрява отново, а еволюира с отчитане на допълнителните изисквания, предявени на по-високото ниво на зрялост.

 

Раздели на ключовите процеси в СММ

Всяка от групите ключови процеси съдържа няколко раздела. Това е необходимо, за да бъдат разделени процесите по определени критерии.. Определени са пет такива раздели.

 

Раздели на ключовите процеси в СММ

 

 

        Задължения за изпълнение

Този раздел съдържа изброяване на действия, необходими за обезпечаване стабилност на процеса на разработката. Практически всички задължения се отнасят до ръководството и политиката на организацията.

 

        Необходими предпоставки

Указват на това, което трябва да бъде направено или бъде достигнато до началото на организация на производствения процес.

Пример – достъпни ресурси, организирано обучение, повишаване на квалификацията и т.н.

 

        Изпълнявани операции

Тук се указват операциите (практиките), които е необходимо да бъдат реализиране за внедряване на дадената група ключови процеси. Описва се начина на планиране и реализация на процедурите, извършване на контрол и корекции в действията. Може да се каже, че дадения раздел съдържа практиките, а всички останали – това, което е необходимо за тяхното внедряване и реализация.

 

        Измерване и анализ

В този раздел се описва какви са използваните количествени показатели, как да се извършва измерване и анализ на получените стойности. Тук може да бъдат включени и примери за използване на тези методи.

 

        Проверка на внедряването

В този раздел са описани действията, необходими за контрол и осигуряване на качеството на организирания процес. Тук се включват различни одити и проверки.

 

Базови СММ практики

Дейността, позволяваща да се усъвършенства процеса до стандарта за качество в съответствие с СММ се нарича практика. С помощта на базовите практики се описва всяка група ключови процеси. Базовите практики обикновено съдържат описание на политиката, инфраструктурата, както и действията, които е необходимо да се извършат за достигане на определени цели