e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

МОДЕЛ НА ЗРЯЛОСТ ЕММ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТТА НА E-LEARNING

МОДЕЛ НА ЗРЯЛОСТ ЕММ

ЕММ ПРОЦЕСИ ПО НИВА НА ЗРЯЛОСТ

 

Същност на модела ЕММ

Моделът за зрялост ЕММ (e-Learning Maturity Model) е предназначен за оценяване възможностите на процесите за електронно обучение.

 

ЕММ е базиран на идеите заложени в моделите СММ (Capability Maturity Model) и SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination).

 

Основната идея  на eMM е, че способността на една институция да бъде ефективна в определена област на работата зависи от способността и да се ангажира и осигури високо качество на процесите, които са възпроизводими и за които може да бъде осигурено трайно развитие.

 

В eMM се оценяват серия от тридесет и пет процеси, разделени в пет групи, които дават представа за степента на зрялост на електронното обучение.

 

Всички процеси са определени след обсъждане в програма за научни изследвания и проведени тестове в международен мащаб.

 

Нива на зрялост на модела ЕММ

Нива на зрялост на модела ЕММ

 

         Оптимизируемо (Optimisation) - непрекъснато подобряване във всички аспекти на e-Learning процесите.

 

        Управлявано по резултати (Management )– осигуряване на качеството както на ресурсите, така и на резултативността на студентите на изхода.

 

        Стабилно (Definition) -  определени са процесите за разработка и поддръжка на e-Learning.

 

       Контролируемо (Planning) – ясни и измерими цели за e-learning проектите.

 

       Начално (Delivery)– хаотични процеси.

 

Групи ключови процеси в модела ЕММ

 

Групи ключови процеси в модела ЕММ

 

 

         Изучаване (Learning) – процеси, които непосредствено се материализират в педагогическите аспекти на e-Learning.

 

         Разработка(Development). – процеси съпровождащи създаването на ресурси и експлоатацията на e-Learning.

 

        Поддръжка (Co-ordination) -  процеси  съпровождащи поддръжката и управлението на e-Learning.

 

        Оценка (Evaluation)  – процеси съпровождащи оценката и управлението на качеството през целия жизнен цикъл на e-Learning.

 

        Организация (Organisation) - процеси свързани с институционалните аспекти на планирането и управлението на e-Learning.

 

Критерии на модела ЕММ

 

       Изучаване

L1. Изучаване на целите за проектиране и реализация на курсовете

L2. Студентите са осигурени с механизми за взаимодействие с преподавания материал и другите студенти

L3. Студентите са осигурени със средства за усъвършенстване на професионалното майсторство чрез e-learning

L4. Студентите са осигурени с преподаватели, които постоянно във времето отговарят на техни въпроси

L5. Студентите получават обратна връзка в процеса на изучаване на курса

L6. Студентите са осигурени с поддръжка при разработка, изследвания, и им се осигурява информационно съпровождане

L7. Обучението са проектира с отчитане активна дейност на студентите

L8. Оценките са насочени към прогресивно формиране компетентност на студентите

L9. Работата на студентите съответства на определен график и срокове за изпълнение

L10. Курсовете се проектират така, че да поддържат разнообразни методики за обучение.

 

        Разработка

D1. Преподавателите са осигурени с поддръжка при проектиране и разработка на e-learning

D2. Разработката на курса, проектирането и доставката му са осигурени с ръководства и отговарят на e-learning стандартите

D3. Подробен план свързва e-learning технологията, педагогиката и съдържанието използвано в курсовете

D4. Курсове включват поддръжка на излезли от строя студенти

D5. Всички елементи на физическата e-learning инфраструктура са надеждни, устойчиви и достатъчни

D6. Всички елементи на физическата e-learning инфраструктура са интегрирани и са базирани на определени стандарти

D7. Разработените е-learning  ресурси могат многократно да се променят

 

        Поддръжка

S1. Студентите са осигурени с техническа помощ при участие в e-learning

S2. Студентите са обезпечени с библиотечни средства при участие в e-learning

S3. Студентските въпроси и жалби се документират и решават;

S4. Студентите са осигурени с формална поддръжка, занимавайки се с e-learning

S5. Преподавателите са осигурени от e-learning с педагогическа поддръжка и професионална разработка;

S6. Преподаватели са осигурени с техническа поддръжка при използване на цифрова информация, създадена от студентите;

 

Оценка

E1. Студентите имат регулярна обратна връзка за оценка качеството и ефективността на тяхното e-learning

E2. Преподавателите имат обратна връзка за оценка на качеството и ефективността на e-learning

E3. Провеждат се регулярни анализи на аспекти на e-learning курсове

 

       Организация

O1. Формални критерии  и правила на разпределение на ресурсите за e-learning проектиране, разработка и доставка

O2. Институцииране на обучението и политиката на обучение и явно адресирана стратегия e-learning

O3. Реализиране на е-learning технологии, поддържани от точен план

O4. Използването на цифрова информация е зададено институционално с план за целостта на информацията

O5. Е-learning инициативите са осигурени с явни планове за разработка

O6. Студентите са информирани за e-learning технологията до началото на обучението

O7. Студентите са информирани за e-learning педагогиката до началото на обучението

O8. Студентите са осигурени с административна информация до началото на обучението

O9. Е-learning инициативите са обезпечени с утвърдена стратегия и оперативни планове

 

Забележка: разпределение на процесите по нива на зрялост е дадено в приложение