e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА E-LEARNING УСЛУГИ

 

Образователни услуги

Образователните услуги покриват всеки технически аспект на електронното обучение.

 

Тези услуги включват традиционни функции  (автентификация, проследяване, управление на учебните курсове, графици, операции, инструменти и оценка), както и нови възможности - презентации, събиране на ресурси, управление на контекст,  моделиране, игри, уики, блогове и т.н.

 

 

Образователни услуги

 

 

Процесен подход при реализация на образователна услуга

Изхода на LMS се явява образователна услуга.

 

Услугата по същество се базира на управление на процеси. Всеки процес може да се охарактеризира със следните параметри:

 

Процесен подход при реализация на образователна услуга

 

 

 • Цели на процеса – крайни цели на организацията за достигане на които е организиран процес;

 • Задачи на процеса – задачи, посредством решението на които се достигат целите на процеса;

 • Функции на процеса – резултативна дейност на участниците в процеса, реализирана в хода на изпълнение на екземпляр от процеса;

 • Входове на процеса – входна информация или материални предмети, определящи конкретния екземпляр на процеса при неговото идентифициране.

 • Изходи на процеса  – изходна информация или материални предмети, генерирани от функциите на процеса;

 • Процедури на процеса – формализирани елементи на процеса, регламентиращи взаимодействието на участниците в рамките на процеса във вид на набор от стъпки.

 • Временни параметри – време допустимо за изпълнение на една или друга процедура на процеса;

Структурни нива на образователна услуга

 

Структурни нива на образователна услуга

 

 

        е-Learning услуги

Видове образователни дейности, реализирани от ВУЗ с помощта на електронното обучение.

 

        Вид дейности – съвкупност от процеси създаващи добавена стойност за специфични услуги, т.е процеси на преобразуване външните и вътрешни ресурси в образователни услуги (повишаване на квалификация, бакалавърска програма и т.н.).

 

Образователната услуга има стойност – цена за потребителя.

 

         Бизнес процеси

Включва процесите, реализиращи електронното обучение. Те зависят от избрания модел на обучение.

 

  Процес на електронно обучения – съвкупност от взаимодействащи услуги предоставяни от системата за електронно обучение,

 

Процесите на електронното обучение се декомпозират на съставящи ги подпроцеси.

 

        Дидактически процеси

Процеси, реализиращи конкретна задача, свързана с процеса на обучение (контрол на знания, семинар, лекция и т.н.). Мога да бъдат реализирани с различни технологични средства.

 

 Съвкупност от дидактически процеси – естествена среда за преподавателя и обучавания, реализирана със средствата  на информационните технологии.

 

Така, една лекция може да бъда представена във форма на структуриран текст за самостоятелно изучаване, във форма на текстов материал за разпечатване и изучаване или във форма на потоково видео в режим на реално време.

 

Избраната форма зависи от възможностите на използваните ИТ технологии.

 

       ИТ процеси

Информационните процеси, осъществявани по определена информационна технология и в организационна среда се явяват, база за реализиране на електронното обучение.

 

            Информационен процес - съвкупност от последователни действия (операции), извършвани с данните (данни, първична информация, сведения, факти, идеи, хипотези, и т.н.) за получаване на необходимата за реализиране на поставената цел информация.

 

Информационните процеси се използват при организация на електронното обучение в качеството на ИТ услуги.

 

Компоненти на образователна услуга

Най-голяма ефективност се постига, когато една и съща услуга или неин компонент се използват многократно (reuse).

 

При управление на e-Learning услугите, това означава създаване на стандартни услуги и стандартни компоненти, конфигуриращи тези услуги

 

 

Компоненти на образователна услуга

 

 

Компонентите на услугите, представляват «тухли», от които могат да се изградят безкрайно разнообразие от крайни продукти, които да задоволат изискванията на потребителите.

 

Резултат на този процес се явява споразумението за нивото на услугата.  

 

Стандартен процес на оказване на образователни услуги

Стандартният процес трябва да осигурява достигане на ниво на e-Learning услугите, определено в каталога на услугите.

 

Стандартния процес за всяка услуга включва описание на :

 • Процесса,

 • Ръководства и критерии за промени в процеса, изисквани от потребителите;

 • Библиотека осигурявана от процеса на документиране;

 • Интерфейсите между различните процеси предоставящи услуги;

Стандартния процес се декомпозира на съставящите го елементи:

 • Оценка на работните натоварвания;

 • Промени в инфраструктурата;

 • Заявки за обслужване, комуникации с потребителите и т.н.

 

 

Модел на е-Learning услуга

 

Модел на е-Learning услуга

 

Определя се необходимата степен на поддръжка на е-Learning услуги от образователните и информационните технологии;

 • Формира се пакет от ИТ услуги за всеки потребител или група потребители;

 • E-Learning услугите  се описват в каталог на услугите на база постигнатото споразумение за Нивото на услугата;

 • Документират се процесите за предоставяне на E-Learning услуги;

 • Изграждат се информационните системи и средства за управление.

 

Реализация на е-Learning услуги

 

 1. Разработка и внедряване на базови процеси по предоставяне на услуги – управление нивото на услугите, управление на конфигурациите, управление на бизнес отношенията и т.н.

 2. Създаване на длъжността «собственик » на процеса;

 3. Стартиране на проекти за реализиране на нови функции;

 4. Определяне на подходи за формиране на услуги;

 5. Създаване на общ каталог на услуги и типови споразумения за ниво на услугите;

 6. Разработване на общ бюджет на стойността на предоставяните услуги.