e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ТЕСТОЛОГИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ТЕСТОЛОГИЯ

ТЕСТОВА СИСТЕМА

ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТКА НА ТЕСТОВЕ

 

Тестология

Тестология (от англ. test — проба, гръцки. logos — знание) — междудисциплинарна наука за създаване на качествени и научно обосновани измервателни диагностични методики.

 

Терминът широко се използва в редица отрасли на науката – педагогика, медицина, техника, мениджмънт и т.н.

 

Обект на изследване в текстологията са тестовете.  

 

      Тест

Според английския тълковен речник  “test” означава “изпитване или изпробване (на нещо), за да се определи неговото качество, стойност, състав и т.н.

 

Понятие тест е многозначно - с него се обозначава проверка, изпитване, проба, изследване, метод в педагогиката и психологията, в медицината и спорта.

 

В образованието тест означава измерване на знанията, уменията, чувствата, интелигентността или способностите на индивид или група.

 

 

Тестови системи

 

Разгледан в един по-тесен смисъл, тестът е научен метод за изследване на определени качества на личността, който се провежда при спазване на определени условия, има конкретна и научнообоснована цел, създава се според утвърдени изисквания, а резултатите се оценяват числово и се сравняват с предварително създадени норми. Следователно не всяко изпитване и проба е тест, но всеки тест е свързан със спазване на определени изисквания.

 

Тестът е инструмент за измерване и оценка.

 

            Тест рейтинг - измерване, което е целта на теста, и е обобщение на доказателство, за знанието на изпитвания на база  точките от теста.  Тест резултатът се тълкува по отношение на една норма или критерий, или понякога и двете. Нормата може да се установи самостоятелно, или чрез статистически анализ на голям брой индивиди.

 

История на тестологията

Тестологията в световен и национален мащаб има своята история на развитие.

 

Първите училищни тестове се разработват в края на 19 век от английския учен Фишер (G. Fischer), който създава критерии за оценка на основни умения на учениците (краснопис, правопис, математика и др.).

 

През 1897 в САЩ Дж. Райс (J. Rice) провежда първите масови изследвания с тестове - стандартизиран тест по правопис, с който са изследвани 33 хиляди ученика. Той е първият автор, който предлага реформа на образованието въз основа на тестовите резултати.

 

Следващият етап в развитието на тестовия метод е свързан с усъвършенстване на научните му основи. Разработват се методи за оценка на качествата на тестовете (надеждност и валидност на резултатите). Първи изследвания в тази област се публикуват от Карл Пирсон (K. Pierson). През 1905 г. французите А. Бине и Т. Симон (A. Binet, Th. Simon) създават тест за проверка на интелектуалните способности (тест за интелигентност).

 

Значителен принос в развитието на теорията и методологията на тестовете прави Чарлз Спирмън (C. Spearman), който обединява и доразвива психологическата теория на тестовете с теорията на физическите измервания. Той е автор на първия метод за проверка на надеждността на теста.

 

Първият стандартизиран тест за начална училищна степен (Stanford Achievement Test) е създаден от Т. Кели, Дж. Рач и Л. Терман през 1923 г., който съдържа няколко подтеста - по роден език, математика, природоматематически и обществени науки, които са обединени под обща цел и инструкция.

 

През 20-те години на ХХ в. тестовете продължават да се развиват като причината за това е бурното развитие на научно-приложните направления, възниква нов научен отрасъл, т. нар. психометрия. На лице са първите резултати в интеграцията и диференциацията на науките.

 

Днес тестовете са неразделна част от процеса на обучение. Те се използват в различни фази на този процес и в голяма степен са автоматизирани.

 

Структура на текста

Независимо от съдържанието и типологията на въпросите и задачите в тестовете, всички те имат еднаква вътрешна структура, съдържаща следните три компонента:

 

      Помощна информация за тестирания. Това е основата, върху която по-нататък се формулират самите въпроси. В нея се включват изходни данни, необходима информация, сведения и т.н.

 

      Въпрос или задача. Върху основата на дадената помощна информация се задават въпроси или се формулират се конкретни задачи.

 

     Отговор  в зависимост от типа тестова задача. От тествания се изисква или сам да достигне до решение на задачата (търсения резултат), или да подбере от представените му алтернативи (две или повече) тази, която според него представлява верният отговор на задачата

 

Изисквания към теста

 • Тестовете трябва да измерват ясно дефинирани резултати, които са в съответствие с поставените цели.

 • Тестовете трябва да измерват представителна извадка, достатъчна за оформяне на обективен анализ.

 • Тестовете трябва да съдържат такива въпроси или типове тестови задачи, които са най-подходящи за измерване и анализ на съответния резултат.

 • Тестове трябва да се проектират така, че да съответстват на целите, за които са предназначени.

 • Тестовете трябва да се направят толкова надеждни, колкото е възможно и техните резултати да се интерпретират със съответната предпазливост.

 • Тестове трябва да служат на справедлива клауза.

Характеристики на теста

 

      Обективност на теста

Обективността на един тест означава степента на независимост на провеждането и на резултатите от техния автор. Следователно един тест ще бъде напълно обективен, ако различни изследователи стигнат до еднакви резултати по отношение на дадено лице.

 

       Надеждност на теста

Тя показва точността на създавания или на използвания готов тест. Количественият израз на точността, на надеждността на теста се представя с т.нар. коефициент на надеждност, който всъщност е коефициент на корелация между оценките на най-малко двама независими експерти.

 

      Валидност на теста

Валидността на един тест показва степента на точност, с която той измерва това, което трябва да измерва. За целта конкретно измерените резултати се сравняват с предварително определен вътрешен критерий, който може да бъде нормативно изискване, учебна програма, резултати от изследване и т.н.

 • Съдържателна валидност, която показва в каква степен даден тест проверява определено учебно или друго съдържание.

 • Критериалната валидност се отнася до съответствието с определена цел (predictive validity). Съответствието може да се търси по пътя на експертните оценки или пък, което е по-лесно, чрез сравнение с предишни резултати или с оценките на обучаемите.

 • Конструктната валидност (construct validity) дава възможност въз основа на конкретен тестов резултат да се съди за определящите фактори.

       Сравнимост   на теста

Тази характеристика показва, че резултатите от един  тест, получени от различни зони,  могат да се сравняват помежду си и върху тази основа  да се правят съдържателни изводи, да се вземат управленски решения.

 

    Икономичност на теста

Понятието икономичност се отнася главно за възможностите с един вече готов тест да се провеждат масови изследвания, да се тестуват значителен брой обучаеми и  да се правят изводи на рационално равнище. Могат да се посочат следните аспекти на икономичността на един тест:

 • Разходи, необходими за размножаване (копиране) на един тест

 • Разход на време при провеждане на теста       

 • Времето, необходимо за проверка и оценка на резултатите от тестирането.

      Релевантност на теста

Доколко тестът е конструиран така, че да измерва именно желаните учебни резултати, а не нещо друго. Релевантността на теста е в пряка зависимост от целеполагането. Колкото по-добре, прецизно и детайлизирано са дефинирани целите на обучението в съответния тест, колкото те са по-пълно операционализирани, толкова тестът ще има по-голяма релевантност.

 

       Балансираност на теста

Доколко е балансирано съотношението между задачите в теста, и различните аспекти на измерваното поведение.

 

       Специфичност на теста

Доколко за решаването на тестовите задачи са необходими такива специфични знания, които не притежава т.нар. “интелигентен новак”, т.е. човек, който не е преминал съответния курс на обучение, но може да реши вярно теста благодарение на общата си интелигентност.

 

Класификация на тестовете

 

 

Класификация на тестовете

 

 

      Предназначение

 • Психологически тест е обективно и стандартизирано измерване на част от поведението. Психологическите тестове подобно на експериментите в другите науки се провеждат върху малка, но старателно подбрана извадка.

 • Дидактическият тест (achievement test) е проектиран за измерване на ученическото разбиране на някаква част от знанието или нивото, на което той го е усвоил (неговия професионализъм) в дадени умения. Всеки дидактически тест се състои от серия въпроси и задачи. В зависимост от целите на теста, характера на изследваната област, възрастовите особености на обучаемите и вида на използваните задачи техният брой за даден тест може да варира в твърде широки граници (от 5-10 до 50-100, а в някои случаи и повече).

     Структурираност

 • При структурираните тестове към всички въпроси и задачи има:

               * Дадени няколко отговора, само един от които е верен

               * Алтернативни отговори “Да”или“Не”

               * Множествени отговори

               * Отговори за съответствие, преобразуване и т.н.

 • При частично структурирани или неструктурирани тестове към някои задачи има отговори, към други не, като от тестирания се иска да формулира сам своя отговор - писмено или по друг начин