e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИНЦИПИ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

СТАНДАРТ ЗА E-LEARNING КОНТЕНТ SCORM

ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕНТ

Учебно съдържание

Учебното съдържание включва всичко необходимо за ефективно провеждане на курс за обучение по една дисциплина.

 

 

Учебно съдържание

 

       

          Критерии за оценка на учебно съдържание 

  • Ясно формулирана целева група (за кого е предназначено учебното съдържание);

  • Ясно и точно формулирани цели на обучението (какво се очаква да знае и може обучаемият в резултат
    на  обучението) ;

  • Качествено съдържание (достоверно, актуално, достъпно, представено по подходящ за целевата група начин и др.);

  • Подходящ педагогически дизайн (учебното съдържание да се представя/овладява чрез подходящи педагогически методи/дейности): активно учене, интерактивност;

  • Ефективна комуникация и обратна връзка;

Видове учебно съдържание

Най-общо една образователна услуга се реализира чрез използване на четири вида продукти: учебници, ръководства, терминологични речници и тестове.

 

Изброените продукти се отнасят към всеки един учебен курс. Те се намират на най-високо ниво в йерархията на т.нар. „учебни обекти“. Учебните обекти са структурни единици, свързани с възприемането на учебният материал от обучаемите.

 

Един от основните принципи при обработката на информация е, тя да се раздели на пакети, които са удобни за обработка и съответстват на някаква цел. В случая, обектите отговарят на група от стандартни методически единици добре познати и използвани в образованието.

 

 

Видове учебно съдържание

 

    Учебник

Разделя се на глави наречени „модули“. Модулите се делят на секции и т.н. Когато информацията се разделя на парчета, тя се обработва по-лесно. Трудно е да се търси или модифицира един голям монолитен файл. При създаването на учебно съдържание целта е те да са минимални по размер, но не за сметка на съдържанието си. То трябва цялостно да обхваща съответната методическа единица. Минимизирането е за сметка на излишната информация в темите. Такава може да бъде, информация която няма пряко отношение към съответната тема или дублирани данни.

 

       Ръководство

Състои се от групи функции. Тъй като ръководствата се отнасят към практическата работата, най-често с определен програмен продукт, те имат по-специфична структура (кванти). На ниво „модул” съответства „група функции” или това е едно меню на приложението заедно с всичките си каскадно разположени подменюта. Например, за ръководството „Front Page” една група функции е „меню Frames”. То се отнася към разделянето на web страница чрез рамки на няколко страници. Функцията „Изтриване на фрейм” съответства на команда от менюто. Организацията на учебните обекти е строго структурирана и обучаемият може да избере с коя команда да се запознае и коя да прескочи.

 

       Терминологичен речник

Много често при изучаване на нови теми, човек се сблъсква с непознати за него понятия или термини. Нерядко се случва и те да се забравят. Ето защо едно полезно средство в обучението е терминологичният речник. Той представлява обединение, включващо в себе си термини от най-различни области, към които има отношение текущият учебен курс. От своя страна областите се делят на научни направления, а те на класове. 

 

      Тестове

Днес тестовете са неразделна част от процеса на обучение. Те се използват в различни фази на този процес и в голяма степен са автоматизирани.