Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

 ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

 КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ИНФОРМАЦИЯ

ДАННИ

 

информационна система

 

 

Определение за информационна система

 

       Най-общо

Информационна система - система, предназначена за съхраняване, предаване и обработка на данни, с цел получаване на необходима за потребителя информация.

 

       По-строго
Дадено е от Международната организация по стандартизация  в документа, определящ Взаимодействие на Откритите Системи:

 

Информационна система - съвкупност, състояща се от персонала, един или няколко компютъра,  съответното програмно осигуряване, физическите процеси, средствата за телекомуникация и други обекти, образуващи автономно цяло, способно да  осъществява обработка или предаване на данни.

 

      По-прецизно

Информационна система - взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

 

      Според автора

Информационна система - система, за съхранение и обработка на данни, отнасящи се до конкретен физически процес, чрез прилагане на съответна организация и технология, с цел получаване на информация, необходима на потребителя. 

 

Подсистеми на информационната система

 

 

 

 

Апаратно осигуряване

Комплекс от технически средства, на които се базира информационната система.

 

Програмно осигуряване (ПО)

Съвкупност от модели, методи, алгоритми и програми за реализация на целите на информационната система;

 

Информационно осигуряване

Съвкупност от:

  • Единна система за класификация и координация на информацията;

  • Унифицирана система за  изготвяне и разпространение на документацията;

  • Схема на информационните потоци;

  • Методология за изграждане и развитие на информационната система.

Организационно осигуряване

Съвкупност от методи и средства, регламентиращи работата на персонала, осъществяващ развитието и  експлоатация на информационната система;

 

Правово осигуряване

Съвкупност от правови норми и права, определящи юридическия статус на информационната система. Регламентира реда за получаване, преобразуване и използване на информацията.

 

История на развитието на информационните системи