Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ПИРАМИДАЛНИЯ МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

 

ПИРАМИДАЛНИЯ МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

            

МИСИЯ

            

ПОТРЕБИТЕЛИ 

            

ФУНКЦИИ 

 

 

Пирамидалният модел

Пирамидалният модел е известна техника за изясняване мисията, функциите и потребителите на една информационна система  Той се явява примерна рамка, чрез която може да бъде представена стратегията и концепцията за изграждане на системата.     

 

Пирамидалният модел има три страни, всяка от които се разделя на взаимообвързани нива.

 

След  90-те години на ХХ век, когато в бизнеса на мястото на функционалния подход се наложи процесния подход, възникна необходимост от четвърта страна – отразяваща процесите на съответните нива на модела.

Функционален подход

Подробно, системно–целево описание на организацията, построено в съответствие с йерархията на управление и изпълняваните функции, насочено към достигане на определените цели.

В основата на подобна организация на управление лежи принципът за разделение и специализация на труда на Адам Смит, публикуван в края на XVIII век.

Процесен подход

Функционално-технологичен подход (управленски конвейер), който групира функциите по процеси – последователност от функции, обединени в технологични вериги или по етапите на приемане управленски решения.

            Основни принципи на процесния подход

  • Организацията не е множество от отдели, цехове и звена, а съвкупност от бизнес процеси, и дейността трябва да обслужва тези бизнес процеси.

  • Не стоките, а процесите по тяхното създаване носят на организацията дългосрочен ефект.

  • Ключовите показатели за организацията (издръжка, качество, бърза реакция, гъвкавост и т.н..) зависят от усъвършенстване на бизнес процесите, преодоляване на тяхната фрагментарност и разкъсаност (технологическа, информационна, организационна).