Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ФУНКЦИИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  

ПИРАМИДАЛНИЯ МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

            

МИСИЯ

            

ПОТРЕБИТЕЛИ 

            

ФУНКЦИИ

 

 

Функции на информационната система

 

Обикновено в организацията съществуват информационни системи от изпълнителско до стратегическо ниво за всяка функционална зона. Това се базира на бизнес модела приет от организацията.

 

Информационните системи на ниво организация се опитват да обхванат цялата структура в една система.

 

Функции на информационната система и съответстващите им подсистеми

 

 

Система за обработка на транзакции СОТ

Информационна система за обработка на първични данни на изпълнителско ниво. Използват се за решаване на добре структурирани (формализирани) задачи, за които са известни изходните данни и е налице алгоритъм за тяхната обработка.

 

Системи за автоматизация на офиса САО

Информационни системи за извършване на рутинни операции от оперативното и мениджърско ниво.

 

Обикновено тези системи включват:

 • Текстообработка;

 • Разпространение на копия;

 • Електронни таблици

 •  Електронни разписания, комуникации по e-mail, Voice-mail и видео конференции.

Системи за работа със знания СРЗ

Информационни системи, които се базират се на изкуствения интелект (ИИ) и служат на оперативното ниво в организацията при вземане на структурирани и полуструктурирани решения.

 

            Идея – да се получат от експерти съответните знания и след   зареждането им в паметта на компютъра да се използват всеки път, когато това е необходимо.

 

Системи за поддържане вземането на решения СПВР

Информационни системи, които използват база модели и база данни. При необходимост от вземане на решение, съответния модел изтегля необходимите му данни и предлага варианти.

 

Характеристики на системите за поддържане вземането на решения

 • Обслужват нуждите на мениджърското ниво на организацията;

 • Помагат на менажерите да вземат решения, които са полуструктурирани, уникални, бързо променящи се или трудни за предвиждане;.

 • Използват информация от оперативното и изпълнителско ново, както и от  външни източници;

 • Имат по-висока аналитична мощност в сравнение с другите системи. Включват инструменти за моделиране, обобщаване и анализ. Поддържат сценарий “Какво ще стане ако...”

 • Осигуряват достъпни за потребителя интерактивни инструменти.

Системи за стратегическото ниво  ССН

Информационни системи за ръководителя (executive information systems, EIS), които:

 • Обслужват ръководители и мениджъри;

 • Дават възможност да се получи основната агрегирана информация за състоянието на бизнеса във вид на таблици и диаграми;

 • Включват регламентирани запитвания, базиране на набор от параметри;

 • За получаване на допълнителна информация се използват други приложения

Съответствие функции - потребители в информационната система

 

 Съответствие функции - потребители в информационните системи