Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

ВИДОВЕ  ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

           

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ

           

СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФИСА

           

СИСТЕМИ ЗА РАБОТА СЪС ЗНАНИЯ 

           

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА  РЕШЕНИЯ 

          

СИСТЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО НИВО

 

 

 

Решения

Информацията е обработка на данни с цел вземане на решения.

 

Първоизточник на всяко решение се явява определен проблем. Процесът на вземане на решения преминава през няколко етапа. За успешното изпълнение на всеки от етапите е необходима конкретна информация.

 

процес на вземане на решения

 

 

Системата фокусира вниманието си на процеса за вземане на решение, а не на резултатите от решението или на същността на проблема. Например определянето на средства за реклама на даден продукт е процес, а поместването на рекламата в медиите е резултат.

 

Типове решения:

 

      Структурирани решения - вземат се на база точно определени правила, които водят до еднозначно решение.

 

Примери:

Определяне на най - печелившите продукти.

Определяне на  отстъпките на клиентите според направения от тях оборот.

 

       Неструктурирани  решения  - липсват правила. Решенията се вземат на база човешката интуиция и предоставена от компютъра информация.

 

Примери:

Подбор на  управленския персонал на едно предприятие.

Планиране на средства за изследвания и разрабонки.

 

       Полуструктурирани решения - вземат се на база предложени варианти, които заедно с други външни фактори водят до избор на решение.

 

Примери:

Влизане или излизане от пазара  при борсови спекулации. 

Внедряване на нови продукти

 

Същност на система за поддържане вземането на решения

Системите за поддържане вземането на решения (DSS - Decision Support System) се появяват в края на 70-те и началото на 80-те години. За това спомага широкото разпространение на персоналните компютри, стандартни пакети приложни програми, както и постигнатите успехи в разработката на системи с изкуствен интелект.

 

                    Главна особеност на система за поддържане вземането на решения DSS

Качествено нов метод за организация взаимодействието човек и компютър. Изработката на решения се извършва чрез итерационен процес, в който участват:

 • Система за поддържане вземането на решения DSS в ролята на изчислително звено;

 • Потребител, като управляващо звено, задаващо изходната информация и оценяващо получения резултат.

Характерни черти на  система за поддържане вземането на решения DSS

 • Обслужват нуждите на менижърското ниво на организацията;

 • Помагат на менажерите да вземат решения, които са полуструктурирани, уникални, бързо променящи се или трудни за предвиждане;.

 • Използват информация от оперативното и изпълнителско ниво, както и от  външни източници;

 • Имат по-висока аналитична мощност в сравнение с другите системи. Включват инструменти за моделиране, обобщаване и бизнес анализ. Поддържат сценарий “Какво ще стане ако...”

 • Осигуряват достъпни за потребителя интерактивни инструменти.

Архитектура на система за поддържане вземането на решения DSS

Характеризира се със следните особености:

 • Ориентация към вземане на решение чрез методите на не формализираните (слабо структурирани) задачи;

 • Съчетаване на традиционните методи за достъп и обработка на данни с възможностите за използване на математически модели за решаване на задачите;

 • Ориентация към използване на професионалисти в областта си специалисти.

 • Възможност за приспособяване към изискванията на потребителя - висока степен на адаптивност.

Архитектура на система за поддържане вземането на решения DSS

 

                     Източници на данни

 • Информационни системи на изпълнителско ниво

 • Външни източници

 • Други вътрешни източници

         Елементи на интерфейса:

 • Език за компютърни съобщения;

 • Средства за диалог на екрана;

 • Знания на потребителя.