Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО НИВО

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 

ВИДОВЕ  ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

           

СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ

           

СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФИСА

           

СИСТЕМИ ЗА РАБОТА СЪС ЗНАНИЯ 

           

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА  РЕШЕНИЯ 

          

СИСТЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО НИВО

 

 

Информационни системи за стратегическо ниво (EIS - executive information systems,)

 • Обслужват ръководители и мениджъри;

 • Дават възможност да се получи основната агрегирана информация за състоянието на бизнеса във вид на таблици и диаграми;

 • Включват регламентирани запитвания, базиране на набор от параметри;

 • За получаване на допълнителна информация се използват други приложения или се изпълняват SQL заявки.

 • EIS за разлика от DSS могат да отговарят на широк кръг бизнес въпроси, имат няколко варианта за представяне на отчети и определени възможности за форматиране;

 

Висшия мениджърски състав разчита на система за подпомагане на процеса на вземането на решения на това стратегическо ниво в следните направления:

 • Подпомагане при взаимодействието  със бизнес средата заобикаляща организацията чрез доставянето на обобщаващи графики;

 • Поддръжка на комуникациите от всевъзможни географски точки: спалнята, плажа или офиса;

 • Анализира подадената информация от системите за обработка на транзакции;

 • Предоставят инструменти за решаване на неструктурирани проблеми, като създават подходяща обкръжаваща среда.

 • Базирани на вземане на неструктурирани решения, тези системи по-скоро създават обща (обобщена) изчислителна и комуникационна среда.

Характерни особености на системи за стратегическо ниво

 • Не са проектирани да решават специфични проблеми, а по-скоро да се справят с променящата се съвкупност от проблеми; 

 • Проектирани са да обединяват данни относно външни за организацията събития;

 • Имат възможност да представят в графичен вид обобщена информация от вътрешни управленски информационни системи и системи за подпомагане вземането на решения;

 • Филтрират и проследяват критични данни.