Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

 

Въпроси Въведение в системите

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО СИСТЕМА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

СИСТЕМЕН ПОДХОД

СИСТЕМНИЯ АНАЛИЗ КАТО НАУКА

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

ВИДОВЕ СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

СИСТЕМЕН АНАЛИТИК

 
 1. Кое направление в теория на системите са занимава с изследване на методологията на изследване на системите?
 2. Кое направление в теория на системите се занимава с проектиране на разработка на системи?
 3. Избройте до пет науки на които се базира теория на системите?
 4. Къде възниква понятието "система"?
 5. Какво се реализира в една система?
 6. Как наричаме съвкупност от методи за изучаване свойствата на различни класове системни задачи?
 7. Разработката на структурата на системата и определяне на нейните параметри  се нарича ..............
 8. Набор от качествени и количествени показатели за оценка на състоянието на системата се наричат ................................
 9. Дайте пример за вход и изход на система.
 10. На какъв принцип се изграждат системите?
 11. Как наричаме разбиването на системата на подсистеми?
 12. Организация, определяща начина на взаимодействие и взаимовръзка на елементите, съставляващи системата се нарича ....................
 13. Каква топология се използва при използване на процесния подход?
 14. Каква топология се използва при използване на функционалния подход?
 15. Каква топология се използва при използване на проектния подход подход?
 16. Екстранет открита или закрита система е?
 17. Интернет открита или закрита система е?
 18. Дайте два примера за изкуствени системи.
 19. В каква среда се реализират основно виртуалните системи.
 20. Как наричаме начина на описание на система, където не е известно начина на функциониране на системата?
 21. Избройте пет основни ресурси на система (концепция 5М).
 22. Избройте трите най-важни според вас свойства на системите.
 23. Запишете какво е  A и R във формулата за представяне на система S = (A, R),
 24. Кой подход се използва за изследване и управление на системите?
 25. Съвкупност от общи закони, методи и техники за изследване на сложни системи се нарича ............
 26. Дайте два примера за предметна област.
 27. На кои две науки се базира системния анализ?
 28. Как се нарича специалиста, който превежда езика на потребителите към езика на програмистите?
 29. Дайте два примера за използване на системния анализ.
 30. Програмните езици от кое поколение създават възможности на потребителите да създават собствени приложения?
 31. Какви видове мислене трябва да владеете, за да станете добри аналитици?