Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

 

Въпроси: Управление на системите

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО

РОЛЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО

УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД НИВОТО НА РЕАЛИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНА ВРЪЗКА УПРАВЛЕНИЕ С ПРОГНОЗИРАНЕ

ПРЕВАНТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

  1. Предотвратяване или  коригиране на нежелано състояние на системата се нарича .....................
  2. Избройте три функции на управляващата система
  3. Информация за резултатите от управленското въздействие, която се предава от управляемата система на управляващата се нарича ................
  4. Избройте две информационни системи осигурямащи евристичната дейност в организациите.
  5. Посочете една ИС подпомагаща административната дейност на организацията.
  6. Посочете една ИС подпомагаща оперативната дейност на организацията.
  7. Как се нарича устройството, което следи за състоянието на обекта?
  8. На кое ниво от управленската пирамида се вземат решения за управляващи въздействия?