Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

 

Информационни системи

конспект

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

1. Въведение в системите

Основни понятия за системи

Класификация на системите

Характерни особености на системите

 

2. Системен анализ

Системен подход

Методи за изследване на системите

Системен аналитик

 

3. Управление на системите

Роля на информацията в управлението

Управление според нивото на реализация

Управление с обратна връзка

 

4. Информационна система

Компонентен модел на ИС

Класификация на ИС

Информация

Данни

 

5. Пирамидален модел на ИС

Мисия и процеси

Потребители

Функции

 

 

 

6. Видове ИС

Системи за обработка на транзакции

Системи за автоматизация на офиса

Системи за работа със знания

Системи за подпомагане вземането на решения

Системи на стратегическо ниво

 

7. Архитектура на ИС

Архитектура файл-сървър

Архитектура клиент сървър

Интранет архитектура

Интегрирана архитектура

 

8. Информатизация на бизнеса

Информационна стратегия на организация

Портфолио на ИС

Класификация на ИС

 

9. Поддръжка жизнения цикъл на изделията CALS

Процеси на жизнения цикъл на продуктите

Концептуален модел CALS

Интегрирана информационна среда

 

10. Управление на производството ERP

ERP модел

Характеристики на ERP

 

 

 

 

11. Управление на вериги за доставка SCM

Вериги за доставка

SCM функции и задачи

SCM системи

 

12. Управление на взаимоотношенията с клиентите CRM 

Предподтавки за развитие на CRM 

Функции на CRM  системи

Архитектура на CRM  системи

 

13. Управление на бизнес процеси BPM 

Бизнес процес

Управление на работни потоци

Мониторинг на процесите

 

14. Системи за управление на контент CMS

Система за управление на корпоративен контент ECMS

Система за управление на Web контент

 

15. Система с балансирани показатели BSC

Концепция BSC

Структура BSC

Място на BSC в бизнес анализа

Ключови показатели за ефективност КРІ