Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

ТЕХНОЛОГИИ

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИ

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

 

ИТ СИСТЕМА 

 

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Технология

Думата "технология" произхожда от гръцките думи:

  • "techne" - изкуство, майсторство, умение

  • "logos"  - понятие, учение.

Първоначално тя  най - широко се е използвала за обозначаване на наука или съвкупност от сведения за различни физико-механични, химични и други начини за обработка на материали, полуфабрикати и изделия.

 

Определение за технология

 

Технология в широк смисъл

Обем знания, които се използват за извършване на определени дейности във всички области на обществото.

 

            Технология в тесен смисъл

Начини за преобразуване на материали, енергия, информация в процеса на производство.

 

Технологията като научна дисциплина

Обхваща разработката и усъвършенстването на начините и инструментите за производство.

 

Същност на технологията

Технологията дава начина за организация и изпълнение на даден процес. Обхваща операциите  по добив, транспорт и преработка, които се явяват основата на производствен процес.

 

Тя осигурява при използване на една и съща суровина, произвеждането на един и същи продукт.

 

 

 

Процес

Означава определена съвкупност от действия, свързани с преобразуване на някакъв обект и насочени към достигане на определена цел. Изпълнението на процеса се определя от избраната стратегия и се реализира с помощта на определена технология.

 

Технологична революция (technological revolution)

Радикално изменение на доминиращото в обществото технологическо ниво под въздействие на развитието на научно-техническия прогрес, в резултат на което коренно се изменя не само организацията на  общественото производство, начините и методите на труд, но и неговата инструментална база – оръдията и средствата за производство.