Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИ

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

 

ИТ СИСТЕМА 

 

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Определение за информационна технология IT

Информационната  технология (information technology, IT ) представлява съвкупност от средства и методи за обработка и предаване на данни или първична информация с цел получаване на информация с ново качество (информационен продукт) за състоянието на обекта, процеса или явлението.

 

Цел на информационната технология IT

Производство на  информация, удовлетворяваща  информационните потребности на човека.

 

Изисквания към информационната технология IT :

 • Да осигури разделяне на процеса по обработка на информацията на стандартизирани и унифицирани етапи (фази), операции и действия;

 • Да осъществява целенасочено управление на информационните процеси;

 • Да включва целия набор от средства за постигане на поставената цел;

 • Да има регулярен характер.

Основни принципи за реализация на информационната технология IT :

 • Интерактивен (диалогов) режим на работа;

 • Интегрираност на информационни технологии;

 • Гъвкавост в процеса на промяна както на данните, така и на поставените задачи;

 • Стандартизация.

 

Основни компоненти на информационната технология IT (инструментариум):

 

 Основни компоненти на информационната технология IT (инструментариум):

 • Апаратно осигуряване (компютърни средства и  оргтехника – hardware);

 • Програмно осигуряване (приложно системно ПО, методическо и информационно осигуряване – software)

 • Организационно осигуряване (действия на човека чрез използване на техническите и програмни средства – orgware)

Управление на IT - подход и методологична база за ефективно извършване на дейностите, свързани с проектирането, разработката, внедряването и експлоатацията на информационните технологии, обезпечаващи съответните бизнес процеси.

 

При подбора на необходимия инструментариум се спазва следната последователност:

 • Определяне на целите;

 • Структуриране на всички предполагаеми действия, водещи до реализация на целите;

 • Избор на необходимия инструментариум.