Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИ

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

 

ИТ СИСТЕМА 

 

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Информационни технологии според собствеността

            Собствени информационни технологии– информационната технология се експлоатира от нейния собственик.

           Под наем информационни технологии – информационните технологии се използват  по договор с външна компания. Другото наименование на услугата е аутсорсинг. Тенденциите са в полза на тозо подход.

Информационни технологии според интерфейса

            Команден – предполага  покана за въвеждане на команда от клавиатурата на компютъра.

            WIMP (Window - прозорец, Image-изображение, Menu-меню, Pointer-указател). – командата се издава чрез щракане с указателя  на мишката върху графично изображение.

             SILK (Speech-реч, Image-изображение, Language-език, Knowledge-знание). При този интерфейс след произнасяне на речева команда се извършва преход от едни търсещи изображания къв други, съгласно определени семантични връзки.

Информационни технологии според мащаба

           Домашни – информационна технология, обслужваща домашна инфраструктура (интелектуално здания, локална мрежа, компютри вградени в уреди)

           Корпоративни – информационни технологии, обслужващи бизнес процесите в една организация (Интранет, Екстранет, CRM, ERP, SCM )  

           Глобални информационна технология, обслужваща обществото, като цяло (Интернет, Е бизнес, Е обучение, Е правителство)

Информационни технологии според предназначението

            Базови – информационни технологии, върху които се базира създаването на осигуряващи и приложни информационни технологии (компютърна техника, компютърни мрежи, операционни системи, софтуерни платформи, GRID технологии )

Осигуряват решаване на отделни части от една задача. Служат за създаване на приложни ИТ.

           Осигуряващи – осигуряват реализацията на базовите и приложните информационни технологии (елементна база, CASE, инструментален софтуер).  

            Приложни ИТ. – формират се на основа на базовите информационни технологии и се реализират с помощта на осигуряващите информационни технологии. Предназначени са за пълна информатизация на конкретни бизнес обекти (офис пакети, корпоративни приложения, Web  приложения ) .

 Информационни технологии според предназначението

Информационни технологии според предназначението на обработваните данни

            Структурирани – информационни  технологии за обработка на структурирани данни (бази данни, ВІ )

            Неструктурирани – информационни технологии за обработка на неструктурирани данни (хранилища за данни, CMS, KM )

            Простиинформационни технологии за обработка на прости данни (текст, числа )

            Сложни – информационни технологии за обработка на сложни данни (мултимедия, хипермедия – аудио, графика, видео )

Информационни технологии  според обезпечавания процес

            На взаимодействие – информационни технологии за взаимодействие на всички заинтересовани от конкретния бизнес обекти – партнъори, клиенти, доставчици, служители (SCM, CRM, ERP, XML ) .

        На управление на знаниятаинформационни технологии за управление на знания (КМ, CMS)

       На управление на качествотоинформационни технологии за организационно управление (BPM, WF )

 

Информационни технологии според йерархичното ниво в организацията

Тази класификация съответства на йерархичните нива и функциите на информационна система, представена чрез пирамидален модел.

            Изпълнително – информационни технологии, осигуряващи транзакция на данни. Обслужва работата на служителите в една организация.

          Оперативно – информационни технологии, осигуряващи приемане на структурирани решения и обработка на данни за по-високите йерархични нива (бази знания, офис  пакети ) .

            Мениджърско – информационни технологии подпомагащи вземането на решения.

          Стратегическо – информационни технологии, обезпечаващи дейността на висшето ниво на управление.