Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

 ИТОЛОГИЯ

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИТОЛОГИЯ

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИТОЛОГИЯТА

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА  НА ИТОЛОГИЯТА

 

СТРУКТУРА НА ЗНАНИЯТА В ИТОЛОГИЯТА

 

 

Предмет на итологията

Информационните  технологии (ИТ), както и процесите, свързани с тяхното създаване и прилагане.

 

Характерни особености на итологията

 • Ефективен метод на познанието и инструмент усилващ интелектуалните възможности на човека.

 • Фундаментално значение за  развитие всички области на знанието и видовете дейност;

 • Целенасоченост за преобразуване човешката практика и битие;

 • Способност за проникване във всички аспекти на живота и дейността на човека;

 • Мултидисциплинарна роля като общозначима дисциплина (аналогично на математиката и философията), обусловена от нейното методологическо значение базирано на :

* Развита концептуална база

* Универсални в прилагането си парадигми

* Методи, езици за формализация, анализ и синтез на приложни знания.

 

Основни свойства на итологията

 • Динамичност – изменят се в продължение на целия си жизнен цикъл;

 • Съзидателност – подпомагат преобразуването на битието и практиките на обществото;

 • Летливост – проникват във всички жизнени сфери и дейности на човека, с цел качественото им преобразуване.

 • Агресивност – най-агресивната съвременна наука.

Характеристики на итологията като наука

 • Общозначима научна дисциплина, играеща важна мултидисциплинарна роля, подобно на математиката и философията, както следва:

* В концептуален план – методологическа база за формализиране, анализ и синтез на знания;

* В технологичен план – инструмент, увеличаващ интелектуалните способности и конструктивните възможности на човека.

 • Индустриализация, проявяваща се както в тясната връзка на итологията с информационната индустрия, така и в активното участие  на промишлеността в развитието на самата наука.

 • Всеобхващаща стандартизация както на концептуалните основи и методи, така и на самите ИТ.

 • Мощна международна система от специализирани организации за:

* Планова разработка на нови концепции и технологии;

* Хармонизация и сертификация на ИТ, чрез международни стандарти,

* Управление жизнения цикъл на ИТ стандартите;

* Подържане на стандартите в съгласувано състояние;

* Разработка на методи и средства за атестация на ИТ-системите.

 • Бюрократична дисциплина, знанията на  която се представят във вид на безлични документи, имащи стандартизирана форма;

 • Правоприемница на математиката, като инструмент за формализиране на знанията.