Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА  НА ИТОЛОГИЯТА

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИТОЛОГИЯ

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИТОЛОГИЯТА

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА  НА ИТОЛОГИЯТА

 

СТРУКТУРА НА ЗНАНИЯТА В ИТОЛОГИЯТА

 

Стандарт (по определение на  ISO).

Технически стандарт или друг документ, който е:

  • Достъпен и публикуван;

  • Колективно разработен или съгласуван;

  • Общоприет в интерес на тези, които го ползват;

  • Основан на интеграция на резултатите на науката, технологиите, опита;

  • Способстващ за повишаване на общественото благо;

  • Приет от организации, признати на национално, регионално и международно ниво.

Базов стандарт

Често се нарича формален стандарт или базова препоръка.

Приет международен стандарт или препоръка от ITU-T  (до 1993 г. - CCITT).

Стандартизиращи организации

 

Международни организации, влизащи в структурата на ООН

ISO

International Organization for Standardization

Международна организация по стандартизация

IEC

International Electrotechnical Commission

Международна електротехническа комисия

ITU-T

International Telecommunication Union-Telecommunications

Международен съюз по телекомуникации

Промишлени професионални или административни организации

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

Институт на инженерите по електротехника и електроника

Internet и IAB

Internet Activities Board

Съвет за управление дейността на Internet TCP/IP

Regional WOS

Workshops on Open Systems (OSE-profiles)

Работни групи по открити системи

Промишлени консорциуми

ECMA

European Computer Manufacturers Association

Европейска асоциация на производителите на компютри

OMG

Object Management Group RM: Common Object Request Broker Architecture (CORBA)

Група за управление на обекти

X/Open

Common Application Environment

Група на доставчиците на компютърна техника

XPG4

X/Open Portability Guide

NMF

Network Management Forum

Форум за управление на мрежите

OSF

Open Software Foundation

Фонд за открито програмно осигуряване