Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

СТРУКТУРА НА ЗНАНИЯТА В ИТОЛОГИЯТА

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИТОЛОГИЯ

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИТОЛОГИЯТА

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА  НА ИТОЛОГИЯТА

 

СТРУКТУРА НА ЗНАНИЯТА В ИТОЛОГИЯТА

 

СТРУКТУРА НА ЗНАНИЯТА В ИТОЛОГИЯТА

 

Концептуално ниво ( ниво на метазнания)

Състои се от  архитектурни спецификации наричани еталонни модели (Reference Model). Предназначени са за  структуриране на функции в някои области..

 • Еталонен модел за  взаимовръзка на открити системи (Reference Model for Open Systems Interconnection - RM-OSI  ) - ITU-T X.200 (1994); ISO/IEC 7498-1,2,3,4:1994

 • Ръководство по обкръжение на откритите системи (Portable Operaring System Interface for Computer Environments - POSIX) - ISO/IEC DTR 14252;

 • Еталонен модел за открита разпределена обработка (RM-ODR) - ITU-T Rec. 902 ISO/IEC 10746-2:1995;

 • Еталонен модел за управление на данните (Reference Model for Data Management - RMDF) - DIS 9075:1992 ;

 • Еталонен модел за компютърна графика (Reference Model of Computer Graphics - RM CG);

 • Еталонен модел за софтуерно инженерство - ISO 9000 - ISO 9004, ISO8402:1988);

 • Еталонен модел за текстови и офисни системи - ISO/IEC TROTSM-1, в т.ч.,  общ модел за разпределени офисни системи - ISO/IEC 10031:1

Базови спецификации в итологията

 

Базови спецификации на итологията

 

           Базови функции на операционните системи

Стандарти по обкръжението на откритите системи  POSIX (Portable Operaring System Interface for Computer Environments) - ISO/IEC 9945: 1990

         

             Функции за управление на  бази данни.

 • Език за управление на бази данни SQL (Structured Query Language);

 • Информационно справочна система IRDS (Information Resource Dictionary System -), 

 • Протокол за разпределени операции – RDA (Remote Data base Access).

         Функции на потребителския интерфейс

 • MOTIF от OSF за GUI ( графически потребителски интерфейс), 

 • Операционна система X Windows, обхващаща процедурите  GUI и телекомуникации; 

 • Стандарти за виртуален терминал (Virtual Terminal - VT), включително Telnet,

 • Cтандарти за машинна графики

GKS (Grafical Kernel System - ISO/IEC 7942),

PHIGS (Programmers Hierarchical Interactive Graphics System,

CGI (Computer Graphics Interface).

 

         Функции за взаимовръзка на откритите системи

Включват препоръки за сервиз и протоколи, разработени в съответствие с:

        Функции за разпределена обработка

Включват базовите препоръки: на OSI модела:

 • RPC (Remote Procedure Call);

 • CCR Commitment, Concurrency and Recovery-

 • TP Distributed Transaction Processing;

 • FTAM File Transfer, Access and Management (),

 • OSI Management,

 • API за достъп до сервиза  Object Request Broker (ORB) в архитектуре CORBA,

 • API, определящ базовите възможности на сервиза  (Commom Object Services - COS 1),

 • Език специфициращ интерфейса за обекти IDL (Interface Definition Language.

        Разпределени приложения

 • Препоръки за сервизните елементи на приложно ниво на OSI  модела

 • Интернет стандартите OMG, X/Open.

 • Система за обработка на  съобщения MHS (Message Handling System - X.400),

 • Каталожна служба (The Directory - X.500) и т.н.

          Структури на данни и документи

 • Средства на езика ASN.1 (Abstract Syntax Notation One - ISO/IEC 8824:1990), предназначен за специфициране на приложни структури от данни, т.е абстрактния синтаксис на приложните обекти.

 • Спецификация структурите  на учрежденски документи (Office Document Architecture (ODA) - T.411-T.418, T.421, T.502, T.505, T.506;

 • Структура на документи за производство - Standard Generalized Markup Language (SGML - ISO/IEC 8876:1986);

 • Формати за мета файлове за представяне на графична информация : Computer Graphics Metafile (CGM);

 • Стандарт на съобщения и елементи на  данни за електронен обмен на данни в управлението, търговията (стандарт EDIFACT - Electronic Data Interchange for Administration, Commence and Trade);

 • Език за описание гипер мултимедиа: 

HyTime (ISO/IEC 10744:1992),

SMDL (Standard Music Description Language - ISO/IEC 1074:1992),

SMSL (Standard Multimedia/Hypermedia Scripting Language - ISO/SC1/WG8:1993),

SPDS (Standard Page Description Language - ISO/IEC 10180:1994),

DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language - ISO/IEC 10179),

HTML (HyperText Markup Language) и т.н..

 

Профили в итологията

Профили в итологията

 

              Профил (Profile)

Набор, състоящ се от един или голямо число базови  стандарти и/или ISPs , съдържащ указание за областта на приложимост, както и указание за избраните класове обслужване, атестационни набори, опции и параметри на тези  базови стандарти и ISPs, които са необходими за изпълнение на конкретна (приложна) функции.

 

             ISP (International Standardized Profile

Международен стандартизиран профил). Съгласуван на международно ниво официален документ, описващ един или няколко профила.

 

             Профил, концепция

 • Реализира пакетиране и идентификация на комбинация от базови стандарти и ISPs, заедно с:

  * Указани за тях ограничения;

  * Включване на съответстващи класове и сервизни набори;

  * Опции и параметри, необходими за поддържане на технологичните функции (например, интероперабелност);

* Поддръжка на класове приложения(например, обработка на транзакции).

 • Поддържа и свързва в едно цяло различни аспекти като: определение, документиране, стандартизация, реализация, атестация на реализацията, съпровождане на спецификацията на ИТ;

 • Поддържа създаване на система за идентификация и класификационна схема на ИТ-профилите;

 • Поддържа единна методика за документиране на ИТ-профилите (във вид ISP).

 • Профилът се явява базис за създаване на средства (тестови пакети - test suites) и методи за тестване реализацията на  ИТ, с цел атестацията им на международно ниво.

 • Провежда в практиката стандартизирани решения, въплъщаващи концептуалните изисквания на еталонните модели;

             Профил, елементи

 • Област на действие на функцията, за която се създава профила;

 • Сценарий, показващ пример на използване на профила, като е желателно да се използва графично представяне на ИТ-системата, самото приложение и използваните интерфейси;

 • Препратки към набора базови стандарти или ISPs, включващи точна идентификация на  актуалните текстове от базовите спецификации, както и приетите допълнения и поправки;

 • Спецификация на прилагането на всеки цитиран базов стандарт или ISPs, задаваща избора на класове, подмножества, опции, диапазони на значение на параметрите, а както и препратки към регистрирани обекти;

 • Раздел, определящ изискванията за съответствие на дадения профил с реализиращата го ИТ-система;

 • Препратка към спецификация на атестационни тестове за дадения профил, ако такива са необходими;

 • Препратки към всякакви полезни документи.

 

                    OSE (Open Systems Environment – Обкръжение на открити системи). Пълен набор интерфейси, услуги, формати, както и потребителски аспекти, осигуряващи интероперабелност и/или преносимост на  приложения (програми), данни, хора в рамките на съответстващите препоръки на базови стандарти и профили за ИТ.

 

                     SE-профил - профил, който специфицира поведението или част от него на  ИТ-системата  с един или голямо число  интерфейси OSE.

 

                    OSI-профил - конкретен профил, съставен от базови стандарти, съответстващи на модела OSI, и/или базови стандарти за представяне формати и данни (т.е. F - профили).