Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪЗДАВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪХРАНЯВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИОННО ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

ИЗПОЛЗВАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

СЪДЪРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС 

Характеристики на информационните ресурси

Информационните ресурси притежават разнообразни характеристики, отразяващи тяхната семантична или прагматична същност.

 

Най-общо характеристиките на информационните ресурси могат да се представят като:

  • Количествени характеристики  -  обем на съобщение, количество знаци или рисунки, количество информация и т. н.

  • Качествени характеристики -  свойства на носителя на информация, форма на представяне (документ в печатен или електронен вид, знания на експерта, преподавателя, консултанта и т. н.) и други.

По-точно, при  определяне на характеристиките на информационните ресурси, трябва да се изхожда от следното:

  • Характеристиките за висят от  конкретния субект на информационни отношения – автор, потребител, агенция и т.н.

  • Характеристиките зависят от етапа на жизнения цикъл на информационните ресурси – създаване, съхраняване, пренасяне и т.н.

  • Характеристиките зависят от предметната област на информационния ресурс – медицина, компютри и т.н.

Най –добре и точно характеристиките на информационните ресурси се проявяват при разглеждането им от гледна точка на различните стадии на жизнения им цикъл – създаване, съхранение, търсене, предаване , обработка и използване.

 

 

Характеристики на информационните ресурси

 

 

        Създаване на информационни ресурси – характеристики, определящи правилата за събиране, подбор и формиране на данните по такъв начен, че създадения информационен ресурс да отговаря точно и достоверно на  определени информационни потребности.

 

       Съхраняване  на информационни ресурси - характеристики отразяващи индивидуалните особености на информационните ресурси, разглеждани като единици за съхранение, с отчитане на мястото и времето на съхранение.

 

        Търсене на информационни ресурси – характеристики, отчитащи информационните потребности на потребителите на информационните ресурси, неободими за изпълнение на конкретна задача.

 

        Предаване на информационни ресурси – характеристики, отразяващи качеството на канала за връзка и технологията на предаване.

 

        Обрабатка  на информационни ресурси - характеристики определящи целта и алгоритъма на обработка на информационния ресурс.

 

        Използване на информационни ресурси – характеристики, отговарящи на възможността за удовлетворяване на определени обществени и лични практически потребности.