Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012         

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ речник

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

А, Б, В, Г, Д, Е, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

Web-страници

Най- разпространен и изплзван информационен ресурс. Той представлява страници с хипервръзки. Страниците освен текстова, могат да съдържат изображения, звукова, видеоинформация;

 

А

 

Актуалност на информационния ресурс

Отразява степента на  важност и значителност на информационните ресурси към момента на вземане на решение. Тази характеристика зависи от динамиката на промяна на  свойствата на информационните ресурси и от периода на време изминал от създаване на тези ресурси. С актуалността често свързват търговската ценност на информацията, т.е. цената.

 

Аналитични информационни продукти

В отговор на информационно запитване се издава информация, извлечена от множество анализирани, преработени и критично оценени източници.

 

Аранжиран резултат

Подредени по значимост названия на намерените информационни ресурси.

 

Б

 

Библиографически информационни продукти

В отговор на информационно запитване се издава не самия документ, а библиографско сведение за него.

 

Бизнес информация

Информация за компании, фирми, корпорации и тяхната продукция, цени, финансово състояние, връзки, сделки, ръководители.

 

Борсова и финансова информация

Информация за котировки на ценни книжа, валутни курсове, пазар на стоки и капитали, инвестиции, цени.

Доставчици -  специални служби за борсова и финансова информация, брокерски компании, банки;

 

В

 

Важност на информационния ресурс

Определя степента на влияние на използвания информационен ресурс в процеса на вземане на решение, по отношение на влиянието на друга използвана в случая информация. Тази характеристика изразява доколко е нужна и значителна именно конкретната информация за приемане на решение.

 

 

Ви_ки

Хипертекстова среда (обикновено сайт) за събиране и структуриране на писмена информация.

 

Г

 

Глобална информационна инфраструктура

Качествено ново информационно образование, започнато да се формира през 1995 година от група развити страни. По замисъл то трябва да представлява интегрирана световна информационна мрежа за масово обслужване населението на планета, на база интегриране на глобалните и регионални информационно-телекомуникационни системи, както и системите за цифрова телевизия и радиоразпръскване.

 

Граници на проблемната област

Правилният избор на границите на проблемната област разширява възможностите за проектни, управленски, организационни решения и създава условия за успешна дейност. Границите на проблемната област са динамични във времето и зависят от развитието на науката, техниката и производството.

 

Д

 

Достатъчност на информационния ресурс

Определя възможността за достигане на поставената цел, при наличие на достъпен за потребителя информационен ресурс.

 

Достоверност (адекватност, истинност, вярност) на информационния ресурс

Степен на съответствие на явление или обект на неговия образ, зададен  с определена информация. Всяка информация за обект или явление отразява действителността с определена степен на приближение. Допустимата степен на приближение се определя при конкретното използване, като зависи от степента на изучаване на обекта към дадения момент от времето.

 

Достъп до информационни първоизточници

Организация на доступ до източници на информация чрез библиотеки и специални служби. С голяма популярност се ползват специализирани сервизи по предоставяне на електронни копия на дисертации.

 

Достъпност на информационния ресурс

Възможност за получаване на информация от потребителя. Достърността зависи от много фактори:

 • Възможност да се получи информация в зададено време;

 • Възможност да се получи достъп до източник съдържащ търсената информация;

 • Ограничения, налагани от собствениците на информация за нейното получаване.

Е

 

Език  на информационния ресурс

Важна характеристика, определяща възможността за създаване на документални информационни ресурси и ограничаваща достъпа до тях.

Езиковата бариера се явява сериозен фактор, който затруднява разпространението и обмена на информационни ресурси.

Пример: европейските страни поради езикова бариера нямат достъп до 40-50% от информацията постъпваща от други страни.

 

Електронна нервна система

Съвкупност от електронни процеси, с помощта на които организацията възприема света и адекватно реагира на измененията, ставащи в него.

 

З

 

Заявка – формулирана ключова дума или фраза, отразяваща информационната потребност на потребителя.

 

И

 

Използване на информационни ресурси

Характеристики, отговарящи на възможността за удовлетворяване на определени обществени и лични практически потребности.

 

Източник на информационния ресурс

Определя произхода на информационния ресурс и може да бъде

 • Конкретно лице (специалист, експерт);

 • Организация, съхраняваща документи (информационен център, база данни, библиотека, архив, фонд и т.н.);

 • Единична публикация в печатен или електронен вид (книга, статия списание, енциклопедия, речник, официални и научни отчети , технологична документация и т.н.);

 • Стойност от измервателно устройство и други.

Измерване

Определя се като акт на присвояване на числа на предмети и явления, съгласно някаква система от правила.

       Мярка на измерване

Представлява атрибут, характеризиращ природата на показателя: числов или лингвинистичен.

        Скала на измерване

Определя логически, аритметични или статически операции, по възможност със значението на показателя.

 

Индексирани каталози

Тематични указатели във вид на колекции от хипервръзки към Интернет ресурси, изготвени от информационни специалисти. Функционират с преобладаващото участие на човешкия интелект.

 

Информатизация (informatization )

Организиран социално-икономически и научно-технически   процес   по създаване на  оптимални   условия за удовлетворяване на информационните потребности и реализация правата на гражданите,  властите и организациите.

 

Информационен кризис

Наличие на противоречие между информационна лавина и информационен глад. Развитието на индустриалното общество доведе до парадоксална ситуация - натрупаният грамаден информационен потенциал не може рационално и в пълен обем да се използва от хората, поради ограничени възможности.

 

Информационен потенциал

Информационният потенциал става толкова важен икономически и социален фактор за развитието, както енергетиката, промишления и образователен потенциал.

 

Информационен потенциал = средства +  среда + специалисти + информационна култура

 

                     Средства - индустриално технологичен комплекс от средства за обработка на  информация;

 

                     Среда – мрежа от научно изследователски, учебни, административни, търговски и други организационни и социални институции, дейността, на които съдейства за ефективното използване на информационните ресурси.

 

                     Специалисти – хора с необходимите знания от съответни профили, които съхраняват, управляват и развиват информационния потенциал.

 

Информационен процес

Съвкупност от последователни действия (операции), извършвани с информационни обекти с цел решаване на конкретна задача.

 

Информационен обект

Уникално идентифицирано описание на някаква същност от предметна област в информационна система. Описанието  включва:

 • Структура  на обекта;

 • Атрибути на обекта;

 • Ограничения на цялостта – граници и гранични условия на ограничения за  съществуване на обекта;

 • Поведение на обекта.

Информационните обекти на системата се типизират в съответствие с типизацията на описваните от тях същности от предметната област.

 

Информационна икономика (information economy)

Сектор от икономиката, възникнал благодарение на развитието на глобалния процес на информатизация. Включва производство на средства за информатизация, както и информационни продукти, информационни услуги и информационен пазар.

 

Информационна инфраструктура (information infrastructure)

Съвкупност  от организационни структури, които обезпечават функционирането и развитието на информационното пространство на страната, както и средства за  информационно взаимодействие, осигуряващи достъп на гражданите и организациите до информационните ресурси. 

 

Информационна култура (information culture)

Способност  на обществото ефективно да използва информационните ресурси и средствата за информационна комуникация, както и да прилага за тази цел водещите достижения в областта на информационните технологии и средствата за информатизация.

Информационната култура е свързана със социалната природа на човека. Тя изисква знания в някои науки, които подпомагат нейното развитие и приспособяване към конкретна дейност - информатика, кибернетика, телекомуникации, бази данни и други дисциплини.

 

Информационна лавина

Бележи началото си от средата на XX в. Ежедневно започват да възникват нови потоци от информация. Процесът е лавинообразен, като общата сума знания ориентировъчно се удвоява както следва:

 • до 1900 г. - на всеки 50 години;

 • до 1950 г. - на всеки 10 години;

 • до 1990 г. - на всеки 5 години;

 • след 1990 г. - ежегодно;

Информационна продукция

Документи, информационни  масиви, бази данни и информационни услуги, явяващи се резултат от функциониране на информационните системи.

 

Информационна потребност

Потребност от получаване на информация, необходима за решаване на конкретна задача, стояща пред потребителя. Потребността се счита за удовлетворена в случай че получената информация позволява да се реши конкретната задача.

 

Информационно пространство  (information space

Форма на съществуване на информационните системи, характеризираща се със структурност, обхват и диференцираност.

 

Информационна среда (information environment)

Съвкупност от обкръжаващи информационната система елементи (обекти), които и оказват влияние или пък тя оказва на тях въздействие. Външната среда на всяка система се разглежда като подсистема на информационна структура от по - високо ниво.

 

Информационна среда на обществото (information societies environment)

Съвкупност от информационни ресурси, информационно комуникационни  инфраструктури, средства за информатизация, информационни продукти и услуги, както и политически, социално-икономически и културни условия за реализация процесите на информатизация.

 

Информационна сфера (information sphere)

Сфера на дейност, свързана със създаване, преобразуване и използване на информация. Включва средата, обкръжаваща хората в съвременното общество.

 

Информационно търсене (Information retrieval)

Голяма интердисциплинарна област  на науката, намираща се между информатиката, компютърната лингвистика, когнитивната психология, библиотечното дело и статистиката.

 

Информационни продукти

Информационна продукция, представена в материална веществена форма. Например: книги, статии, дайджести, аналитични обзори, библиографски указатели и т.н.

 

Информационна услуга (Information service)

Предоставяне на потребителя информационни продукти в съответствие с неговите информационни потребности.

 

Инфраструктура на информационния пазар

Съвкупност от сектори, всеки от които обединява група хора или организации, предлагащи еднородни информационни продукти и услуги.

 

К

 

Качество

Съвкупност от свойства и характеристики на продукт или услуга, които придават на продукта или услугата способност да съответства на установени или възможни изисквания (Стандарт ISO 8402).

 

Качество на  информационното осигуряване

Степен на  удовлетворяване информационните потребности на потребителите.

 

Качество на информационните ресурси

Съвкупност от свойства и мерки за полезност на информационните ресурси, обуславящи тяхната способност да удовлетворят групови и индивидуални информационни потребности на потребителите.

 

Компютъризация

Информационният кризис в средата на миналия век поставя обществото пред необходимостта да търси пътища за изход от създаденото положение. Изобретяването на компютъра и неговото скокообразно развитие (удвоява мощността си на всеки осемнадесет месеца), както и паралелното развитие на телекомуникациите и компютърните мрежи послужи като начало на нов еволюционен процес, наричан информатизация. Компютъризацията създава техническата база за развитие на информатизацията.

 

Конкорданс

Речник в който по алфавитен ред са изброени думите използвани от конкретен писател, като са указани и връзките към тях, както и честотата на използването им в даденото произведение.

 

Н

 

Навременност / Свежест на данни (Timeliness/Freshness)

Този параметър използва времето за записване на данните и времето, когато данните   се смятат актуални. Разликата между тези времена би показала дали данните са свежи.

 

Научно-техническа информация

Документална, библиографска, референтна, справочна информация в областите на естествените, техническите, обществените науки, по отрасли на производство и сфери на човешка дейност;

 

Новини и литература

Информация от агентства за новини от преса, електронни списания, справочници, енциклопедии;

 

Новост на информационния ресурс

Понятието "новост" има няколко тълкования:

 • За първи път създадено, появил се неотдавна, наново открит;

 • Отнася се към близкото минало или настояще;

 • Недостатъчно познато, малко известно;

 • За първи път появило се

Има различни нива на новост.  За информационен ресурс с новост в себе си се счита, този който притежава информация представена за първи път и нямаща аналог.

 

О

 

Обект

Уникално идентифицирана материална или нематериална същност от реалния свят. Обектите притежават състояние и възможно специфицирано поведение. Примери за обекти: хора, предмети или техни части, събития и процеси свързани с тях.

 

Обект на запитване

Запис, който съхранява определен обем от информация в базата данни, като в зависимост от приложението, обектът може да е текстов, графичен, аудио- или видео-документ. Процесът на въвеждане на обекта на запитване се нарича индексация.

 

Обем на информационния ресурс

Общо количество информация по проблема, достъпна за потребителя.

 

Обрабатка  на информационни ресурси

Характеристики определящи целта и алгоритъма на обработка на информационния ресурс.

 

Обхват на информационния ресурс

Определя, ограничава и описва съдържанието на информационния ресурс или го уточнява. В конкретен смисъл обхвата може да се разглежда като част от характеристиката съдържание на информационния ресурс. Той задава определени рамки на съдържанието. Там където съдържанието е без граници – обхвата се явява лимитиращ фактор. Обхватът се характеризира чрез обем, пълнота и достатълност

 

Онлайнови  енциклопедии

Предназначени са за търсене на неизвестни значения на термините.

 

Оригинал (от лат. originalis )

Истинско произведение (за разлика от копието).

 

П

 

Пазар на информационни услуги и продукти

Система от икономически, правови и организационни отношения за търговия с продукти на интелектуалния труд. Характеризира се с определена номенклатура от продукти и услуги, както и с определени условия, механизми и ценообразуване.

 

Пазарна инфраструктура

Съвкупност от фирми осигуряващи взаимодействие между основните обекти на пазара;

 

Параметр (от гръцки parametron — измерващ)

Стойност, характеризираща някакво свойство на устройства, машини, системи, процеси или явления в  обект или документ.

 

Пертинентност (Pertinence)

Съответствие на получената информация  на информационната потребност на потребителя.

 

Подбор на данни

Събраните данни си подбират, така че най-пълно да отразят същността на изследвания обект.

 

Показател

Изразена с число характеристика на някакво свойство на обект, явление, процес или решение.

 

Полезност на информационния ресурс

Характеризира способността на информационния ресурс да носи полза на някого и се определя като абсолютна или относителна величина от получения ефект (например, икономически, технологически, социален и т.н.) . Явява се отношение на резултата получен с използване на информационния ресурс към резултата без използване на ресурса.

Полезност е субективизирана ценност, ценност в интерес на определено лици (група лица) и се използва в негова изгода.

 

Потребителска информация

Разписания на транспорт, резервиране на билети и места в хотели, заявка на стоки и услуги, банкови операции и т.н.;

 

Потребност

Необходимост от нещо, изискваща удовлетворение. Потребността предполага необходимост от предмет на потребление.

 

Предаване на информационни ресурси

Характеристики, отразяващи качеството на канала за връзка и технологията на предаване.

 

Провайдер

Организация доставчик на телекомуникационни услуги, осигуряваща на абонатите си персонален достъп до Интернет.

 

Производствена инфраструктура

Производство на стоки и услуги, заедно със снабдяване и пласмент.

 

Продукт

Всеки продукт на труда, произведен за покупко-продажба и явяващ се предмет на търговски отношения.

 

Професионална информация

Специални данни и информация за юристи, лекари, фармацевти, преподаватели, инженери, геолози, метеоролози и т.н.;

 

Пълна информационна услуга

Удовлетворяване на всички заявени характеристики и условия на заявката на потребителя за конкретен информационен ресурс.

 

Пълнота на информационния ресурс

Съотношение между наличната информация по  проблема и информацията достъпна за потребителя.

 

Пълнота на данните (Completeness)

Параметър, измерващ съществуването или отсъствието на данни.

 

Р

 

Релевантност (relevant)

Съответствие на информационния ресурс на заявката на потребителя, като ресурса е намерен по приет в конкретната система критерий за смислено съответствие.

 

При това е необходимо да се отчита, че в зависимост от:  

 • начина на формулиране на заявката

 • критериите за съответствие;

 • стратегията на търсене;

 • правилата на индексиране и някои други параметри приети в ситемата,

Аранжирания резултат за конкретна заявка на потребителя, може да има различно ниво на релевантност.

 

Репрезентативност (от френски representatif - представляващ)

Определя доколко е възможно да се обобщават резултатите на изследването от определена извадка.  

 

Ресурсен модел

Управлението на организациите често се разглежда от позициите на ресурсния подход. Съгласно този подход, основна задача на мениджмънта се явява привличането, разпределението и контрола над ресурсите на организацията.

Традиционно се работи с пет типа основни ресурси (концепция 5М):

 •      Хора (manpower);

 •      Пари (money);

 •      Суровини и материали (materials);

 •      Оборудване и други средства за производство (mechanisms);

 •      Информация и технологии (methods).

 •      +    Време

С

 

Своевременност на информационния ресурс

Характеристиката означава постъпване на информацията не по рано от предварително определено време, съгласувано с времето за решаване на дадена задача. Получения информационен ресурс може да повлияе на ефективността за решаване на конкретната задача.

 

Семантични показатели на търсене

Характеризират пълнотата на резултата от търсенето (загуба на информация) и точността на резултата от  търсенето (информационен шум).

 

Смислена съдържателност  на информацията

Важна характеристика при формиране на информационните ресурси, която отразява количеството информация, носеща някакъв смисъл,  спрямо общия обем информация. В дадения случай указаното отношение може да се намира в границите от 0 (в информацията няма смисъл) до 1 (цялата информация е смислена, а излишеството е равно на нула).

 

Социална инфраструктура

Комплекс от отрасли обслужващи населението (образование, здравеопазване и т.н.).

 

Статистическа информация

Прогнозни модели и оценки в бизнес, социалната и демографската област.

 

Стеминг

Възможност за изрязване на думата до корена и, след което се извършва търсене на релевантните варианти на думите, производни от този корен. С други думи  по този начин се търсят всички едно коренни думи.

 

Степен на погрешност на информацията

Всяка информация отразява действителността с определена степен на погрешност. Това е свързано с несъвършенството на методите и средствата за събиране на информация или измерване  на информационните параметри.

 

Стоп-думи

Стандартен подход при редица методи, който се състои в това, че част от думите в текстовете да бъдат пропуснати, тъй като внасят шум в резултатите. Този списък се нарича стоп-думи и съдържа най-често срещаните думи в съответния език, които нямат собствен смисъл, а се използват основно в синтактични структури – съюзи, предлози, местоимения, междуметия

 

Събиране на данни

Извършва се на база изследвания на обекти от реалния свят.

 

Съдържание на информационния ресурс

Определя тематичната същност на представяните знания (тема, идея, теория, методика) в определена предметна област.

 

Създаване на информационни ресурси

Характеристики, определящи правилата за събиране, подбор и формиране на данните по такъв начин, че създадения информационен ресурс да отговаря точно и достоверно на  определени информационни потребности.

 

Съответствие на заявката

Отчита се пълнотата или достатъчността на обема знания заложени в информационните ресурси, които са необходими за решаване на поставената задача.

 

Съхранение  на информационни ресурси

Характеристики отразяващи индивидуалните особености на информационните ресурси, разглеждани като единици за съхранение, с отчитане на мястото и времето на съхранение.

 

Т

 

Телеконференции

Явяват се важен източник на информация. Разбиват се на групи (рубрики) по тематика. Участващите в телеконференции могат да напишат свое съобщение или да направят коментарии в отговор на чужди съобщение.

 

Тематична принадлежност на информационния ресурс

Отразява принадлежността на информационния ресурс към определена предметна област от знанието, което позволява да се извършва систематизация и структуризация на ресурса в съответствие с класификационните признаци на обекта за съхранение.

 

Точност на информацията

Характеризира степента на приближение на формираната информация до състоянието на изобразявания обект, процес, явление или обкръжаваща действителност.

 

Точността на оценяване (Precision)

Явява се отношението на броя извлечени документи, които са релевантни на информационната потребност на потребителя, към общия брой извлечени документи.

 

Търсене на информационни ресурси

Характеристики, отчитащи информационните потребности на потребителите на информационните ресурси, неободими за изпълнение на конкретна задача.

 

Търсещи системи (търсачки)

Компютърни програми, които извършват машинна обработка на заявка на потребител и предоставяне на документи. Функционират с преобладаващото участие на изкуствен интелект.

        

 

Ф

 

Фактографически информационни продукти

В отговор на информационно запитване се издава не самия документ, а извлечени факти от него.

 

Формиране на информация

Събраните и подбрани данни се обработват с цел получаване на информация за обекта по дадени критерии.

 

Фиксации на информацията

Определя типа на носителя на информация, както и начините за нейното записване и четене. Типа на носителя в значителна степен определя такива характеристики на информационните ресурси като:

 • Съхраняване във времето;

 • Достъпност;

 • Възможност за обработка;

 • Скорост на разпространение;

 • И като резултат - Ефективност на използване.

Ц

 

Цена на информационния ресурс

Определя паричното изражение на стойността на информационните ресурси, в случая когато последните се предлагат като стока, която удовлетворява специфичните потребности на потребителя.

 

Ценност на информацията

Разбира се нейната важност  в процеса на вземане на решение.