Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКАТА

ПРЕДПОСТАВКИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАТИКАТА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ИНФОРМАТИКАТА

БАЗИС НА ИНФОРМАТИКАТА

ФАЗИ НА  ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНФОРМАТИКА

ПРЕДМЕТ НА ИНФОРМАТИКАТА

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

ИНФОРМАЦИОННИ КОНЦЕПЦИИ

 

Предназначение на информационните процеси

Основна задача, която се решава в рамките на науката информатика е създаването на подходи, методи и средства за прехвърляне на нещата от реалния в компютърния свят.

Процесът стои в основата на жизнеността на всяка система. За да се специфицира се:

 

Информационни процеси

 

            Бизнес процес - една или няколко свързани помежду си процедури или операции (функции), които съвместно реализират определена бизнес задача и реализирането им води до конкретни резултати.

 

            Приложен процес - приложно програмно осигуряване, което реализира функциите на бизнес процеса.

 

Информационен процес

Съвкупност от последователни действия (операции), извършвани с данните (данни, първична информация, сведения, факти, идеи, хипотези, и т.н.) за получаване на необходимата за реализиране на поставената цел информация.

 

Информационните процеси винаги протичат в някаква система (социална, социотехническа, биологическа и т.н.).

 

Информационните процеси, осъществявани по определена информационна технология и в организационна среда се явяват, база за извършване информационна дейност от човека.

 

Информационни процеси и информационна дейност на човека

 

Видове информационни процеси

Видове информационни процеси

 

            Събиране на информация

Съвместно осъществявани процедури по търсене и подбор на информация. Осъществява се с определена цел, която в голяма степен определя методите за търсене и критериите за подбор на информацията.

 

            Методи за търсене на информация:

  • Непосредствено наблюдение;

  • Общуване с експерти по конкретни въпроси;

  • Четене на съответна литература;

  • Работа в библиотеки и архиви;

  • Запитвания към информационни системи, бази данни и бази знания и т.н.

            Процедури за подбор на информация

  • Сравнения;

  • Регистрации;

  • Оценка на свойства  в съответствие с зададени критерии и др.

            Въвеждане на данни

Данните се въвеждат от човек или от специални измервателни устройства.

 

            Обработка на данни

Процес на изменение формата на представяне на данните или на тяхното съдържание. Винаги се осъществява с някаква цел. 

 

Преобразуване на данни

Изменение на формата на представяне – обикновено се свежда до процеси на кодиране и декодиране и се извършва едновременно с процесите за събиране и предаване на информация.

 

            Изменение съдържанието

Включва процедури, като изчисление, редактиране, подреждане, обобщаване, систематизация и т.н.

 

             Компютърна обработка на данните

Процес, реализиран във времето от компютърната система чрез нейния процесор.

Обработка на данните в реално време – обработка на постъпващите на входа на системата данни в допустими граници на задържане, с цел извеждане на необходимата на потребителя информация.

 

             Видове обработка на данните

  • Последователна обработка – извършва се от един процесор, в който във всеки момент от времето произтича не повече от едно събитие.

  • Паралелна обработка – извършва се от няколко процесора, работещи едновременно.

            Съхраняване на данните

За да могат въведените в системата данни да се използват многократно, те трябва да се съхраняват.