Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИЯ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ПОНЯТИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

 

 

 

Информация (information)

Едно от най-актуалните, фундаментални и дискусионни понятия в съвременната наука и практика се явява информацията..

Най-разпространено (но не общоприето) е определението на  У.Р.Ешби, допълнено от А.Д.Урсул, които разглеждат информацията, като отразено разнообразие във всички обекти (процеси) на живата и не живата природа.

 

Терминът информация произлиза от латинското informatio - сведения, разяснения, изложение. Като научно понятие терминът информация започва да се използва в теорията на журналистиката след 30-те години на ХХ век.

 

Във философията за понятието информация съществуват  две противостоящи една на друга концепции:

 

Атрибутивен подход  - класифицира информацията, като свойство на всички материални обекти, т.е. заедно с енергията и веществото като атрибут на материята.

 

Информация

 

Функционален подход -  свързва информацията само с функционирането на самоорганизиращите се системи