Информатика

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМА

 

Home Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата Карта на книгата

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

СИСТЕМА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

 

 

Система

Органично единство на множество елементи, намиращи се в отношение или връзка и съвместно реализиращи определен процес.

 

               Система/Обект

Съгласно общата теория на системите всеки реален обект може да се разглежда като система, когато удовлетворя изискванията за система. Обектът се превръща в система, когато се разглежда с някаква конкретна цел. През ХХ век беше осъзнато, че всеки обект принадлежи на някаква система от обекти и притежава в рамките на тази система определен смисъл и носи някаква информация.

                

                Елемент на системата

Съставна част на системата, обект, изпълняващ определена функция в системата, който не подлежи на разделяне на части, в условията на изпълнение на конкретната задача.

 

                  Процес

Подредена последователност от състояния на системата, която съответства на някакво действие.

 

Структура на системата

Вътрешна организация, определяща начина на взаимодействие и взаимовръзка на елементите, съставляващи системата. 

 

Структуриране - разделяне на системата на множество елементи и множество връзки и установяване как тези множества взаимодействат.

 

Спецификация на системата - описание на структурата и елементите на системата.

Декомпозиция на системата - разбиване на системата на подсистеми.

 

Подсистема - съвкупност от елементи на системата (обикновено с техните взаимовръзки). На практика терминът се използва за обозначаване на самостоятелна, относително обособена част от системата, която реализира конкретни системни функции и подпомага реализирането на общата цел.

 

Системна методология

Съвкупност от методи за изучаване свойствата на различни класове системни задачи, касаещи вътрешните и външните отношенията в системата.

 

            Синтез на системата - разработка на структурата на системата и определяне на нейните параметри по зададени мисия, функции и потребители.

 

Анализ на системата - при добро познаване на структурата и параметрите на системата се изучава поведението й и се изследват нейните свойства и характеристики. На практика някои от по-сложните задачи на синтеза се решават с помощта на резултати от анализа на системата.

 

Моделиране на система - основно средство за анализ и синтез на система.

 

Параметри на системата - набор от качествени и количествени показатели за оценка на състоянието на системата.

 

Архитектура на системата - включва основните компоненти  на системата и принципа на взаимодействие на тези компоненти.

 

Видове системи

 

            Абстрактни системи - хипотези, теории, модели, алгоритми, програми и т.н (операционна система,  система за ценообразуване и др.). 

 

Материални системи - машини, апарати, прибори, устройства и т.н.

 

Комбинирани системи - производствени, търговски, обучаващи и т.н.

 

Сложна система - асоциация от взаимодействащи една с друга по-прости системи. Множество взаимосвързани и взаимодействащи елементи и подсистеми с различна физическа природа, съставляващи неразделно цяло и обезпечаващи изпълнението на някаква съвкупност от функции.

 

Мрежа - система, в която се описват не само компонентите й, но и връзките между тях.