Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

Home Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата Карта на книгата

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

СИСТЕМА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

Системата се характеризира с цялостност, структура, съставни елементи, предназначение, процес на трансформация, функции, входове и изходи.

 

Изисквания към системата

 • Да реализира процес на трансформация на входните сигнали в изходни.

 • Да се състои от множество  взаимосвързани елементи.

 • Промяната в някой елемент да води до или да е резултат от промяна в друг елемент

 • Да  има предназначение или цел.

 • Да има фиксирани граници.

 • Да може да се разбива  на  подсистеми.

Характеристики на системата

 • Системите могат да съществуват само в този случай, когато силата на съществените  (системообразуващи) връзки между елементите на системата са по-големи, отколкото тези с обкръжаващата среда.

 • Елиминирането на елемент от системата или появата на нов елемент винаги водят до изменение на системните връзки и на системата като цяло.

 • Изменението на връзките между елементите води до изменение на параметрите на системата.

 • Елементите са така свързани, че общо за системата възниква поне едно качество, което не е свойствено за нито един  от елементите.

 • Функциите, изпълнявани от системата, са насочени към изпълнение на целта, за която системата е създадена.

·         Системата взаимодейства с външната среда и функционира под въздействието на случайни фактори.

Представяне на системата

В математиката системата е прието да се разглежда като подредена двойка S = (A, R), където

 

A - множество елементи на системата;

 

R - множество отношения между елементите от множеството А.

 

При това терминът “отношение” се използва в най-широк смисъл - като връзка, зависимост, организация, структура, образец и др.