Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Home Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата Карта на книгата

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМ

 

 

 

Определение

 

       Най-общо

Информационна система - система, предназначена за съхраняване, предаване и обработка на данни, с цел получаване на необходима за потребителя информация.

 

       По-строго
Дадено е от Международната организация по стандартизация  в документа, определящ Взаимодействие на Откритите Системи:

 

Информационна система - съвкупност, състояща се от персонала, един или няколко компютъра,  съответните програмни средства, физическите процеси, средствата за телекомуникация и други обекти, образуващи автономно цяло, способно да  осъществява обработка или предаване на данни.

 

      По-прецизно

Информационна система - взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

 

      Според автора

Информационна система - система, за съхранение и обработка на данни, отнасящи се до конкретен физически процес, чрез прилагане на съответна организация и технология, с цел получаване на информация, необходима на потребителя. 

 

Подсистеми на ИС

 

 

 

 

Апаратно осигуряване - комплекс от технически средства, на които се базира системата.

 

Програмно осигуряване (ПО) - съвкупност от модели, методи, алгоритми и програми за реализация на целите;

 

Информационно осигуряване - съвкупност от:

  • Единна система за класификация и координация на информацията;

  • Унифицирана система за  изготвяне и разпространение на документацията;

  • Схема на информационните потоци;

  • Методология за изграждане и развитие на системата.

Организационно осигуряване - съвкупност от методи и средства, регламентиращи работата на персонала, осъществяващ развитието и  експлоатация на системата;

 

Правово осигуряване - съвкупност от правови норми и права, определящи юридическия статус на системата. Регламентира реда за получаване, преобразуване и използване на информацията.

 

История на развитието на ИС