Информатика

© Христо Тужаров, 2007

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА. СЪЩНОСТ

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

ИНТЕРНЕТ. СЪЩНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС

ИНФОРМАЦИОННА ИНДУСТРИЯ 

 

Основни понятия за информационна инфраструктура

 

 Информационна инфраструктура

 

  

 

Информационно пространство  (information space

Форма на съществуване на информационните системи, характеризираща се със структурност, обхват и диференцираност.

 

Информационна инфраструктура (information infrastructure)

Съвкупност  от организационни структури, които обезпечават функционирането и развитието на информационното пространство на страната, както и средства за  информационно взаимодействие, осигуряващи достъп на гражданите и организациите до информационните ресурси

 

Глобална информационна инфраструктура

Качествено ново информационно образование, започнато да се формира през 1995 година от група развити страни.

 

По замисъл то трябва да представлява интегрирана световна информационна мрежа за масово обслужване населението на планета, на база интегриране на глобалните и регионални информационно-телекомуникационни системи, както и системите за цифрова телевизия и радиоразпръскване.

 

Информационна среда (information environment)

Съвкупност от обкръжаващи информационната система елементи (обекти), които и оказват влияние или пък тя оказва на тях въздействие. Външната среда на всяка система се разглежда като подсистема на информационна структура от по - високо ниво.

 

Информационна среда на обществото (information societies environment)

Съвкупност от информационни ресурси, информационно-комуникационни  инфраструктури, средства за информатизация, информационни продукти и услуги, както и политически, социално-икономически и културни условия за реализация процесите на информатизация.

 

Информационна сфера (information sphere)

Сфера на дейност, свързана със създаване, преобразуването и използването на информация. Включва средата, обкръжаваща хората в съвременното общество.

 

Информационна инфраструктура. Същност

Комплекс от методи и средства за информационно обезпечение.

 

Строи се от физическите обекти, обезпечаващи информационните процеси: маршрутизатори, комутатори, междинно оборудване, големи машини (mainframe), сървъри и настолни компютри.

 

Ако архитектурата е проектът и чертежите на една сграда, инфраструктурата е физическото и изпълнение.

 

Видове информационни инфраструктури

 

Пазарна инфраструктура

Съвкупност от фирми осигуряващи взаимодействие между основните обекти на пазара;

 

Информационна инфраструктура

Определя подходите и средствата за обработка и предаване на данни;

 

Производствена инфраструктура

Производство на стоки и услуги, заедно със снабдяване и пласмент.

 

Социална инфраструктура

Комплекс от отрасли обслужващи населението (образование, здравеопазване и т.н.).

 

Развитие на информационната инфраструктура

 • По-бързо получаване на оперативна информация;

 • Намаляване на отказите на системите;

 • Предпоставки за успешно внедряване на технически новости в бъдеще..

Предназначение на информационната инфраструктура:

 • Определя стратегическите задачи за информатизация на даден регион;

 • Определя използваните модели и технологии;

 • Планира и реализира съвкупност от:

 •  Информационни центрове,

 • Банки от данни;

 • Комуникационни мрежи;

 • Методи за масов отдалечен достъп до създаваните ресурси;

 • Методи за осигуряване безопасността на данните.