Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРНЕТ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА. СЪЩНОСТ

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

ИНТЕРНЕТ. СЪЩНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС

ИНФОРМАЦИОННА ИНДУСТРИЯ 

Определения за Интернет (Internet)

Открита световна комуникационна инфраструктура, състояща се от взаимосвързани компютърни мрежи, осигуряваща достъп до отдалечена информации и обмен на информация между компютри (абонати на мрежата).

 

       От гледна точка на бизнеса:

Интернет - верига от компютърни мрежи, която може  да се разглежда като най-простото и евтино средства  за обмен на електронна информация между бизнеса и целия останал свят.

 

       От гледна точка на потребителя:

Интернет - това са десетки хиляди, специално заделени мощни компютри  по целия свят, които са обединени в обща мрежа, по такъв начин , че подвключвайки се по телефонна линия към някой от тях, вие получавате практически мигновен достъп до информацията във всеки от тях.

 

      По точно е определението дадено от Federal Networking Council USA на 24. 10. 1995:

“Интернет - глобална информационна система, частите на която са логически взаимосвързани една с друга посредством уникално адресно пространство, базирано на протокола IP или негови следващи разширения, способна да поддържа връзка  чрез използване на комплекса протоколи TCP/IP, техни следващи разширения или други IP-съвместими протоколи, и която осигурява, използва или прави достъпни, публично или по частен начин, вградените в нея комуникационни услуги.

 

 

 

 

Характерни особености на Интернет

 

Интернет е средство за общуване между хората, което води до нова информационна революция, сравнима с откриването на книгопечатането, радиото или телевизията.

 

Интернет е глобална компютърна мрежа. В нея са свързани множество от различни по вид и топология компютърни мрежи, които могат да комуникират помежду си с помощта на специално разработени интерфейсни протоколи (стандарти), които ги обединяват в една неразличима цялост.

 

Интернет е свободно организирано международно взаимодействие от автономни, но свързани мрежи, осигуряващи комуникация от типа ”компютър - компютър”, чрез доброволно използване на протоколи и процедури.

 

            Интернет не се притежава от никого. Участието в него се свежда до приемане и използване на неговите стандарти.

 

Регулиране на Интернет

Комплекс от законодателни и организационни мерки, насочени към поддържане развитието на Интернет.

 

Включва търговско законодателство и мерки по:

 • Развитие на конкуренцията;

 • Лицензиране,

 • Технологични стандарти;

 • Регулиране на цени;

 • Данъчно облагане;

 • Защита на интелектуалната собственост;

 • Потребители и конфиденциалност;

 • Осигуряване отговорността на провайдерите;

 • Преследване на компютърни престъпления и т.н.

            Мерките по регулиране на Интернет трябва да осигуряват прозрачност и откритост.

 

Във връзка с уникалната природа на Интернет, неговото регулиране е затруднено и в голяма степен в много от държавите липсва специален “Закон за Интернет”.

 

Съществува също така опасност от засилено "усърдие" на властите по този въпрос, което может да унищожи едно от основните "завоевания"  на Интернет – неговата свобода.

 

Закономерности на Интернет

Обективна устойчива подреденост на  процесите в мрежовото информационно пространство, към което могат да се отнесат:

 • Безкрайност;

 • Хиперсвързаност;

 • Достъпност;

 • Комуникация в мащаба на хипервремето;

 • Отсъствие на териториални ограничения.

Идеология на Интернет

Условен термин, означаващ система от специфични идеи, заложени в основата на мрежовото информационно пространство, включващи:

 • Високо ниво на неподреденост;

 • Способност към саморазвитие и саморегулиране;

 • Дискретност;

 • Децентрализация и т.н.

Предимства на Интернет

 

1.        Высока технологичност, надежност и работа на мрежата във всякакви, даже екстемални условия;

2.   Открытост на протоколите (правилата),достъпност за всеки;

3.  Поддръжка както на широк кръг потребители, так и на крупни производители на програмно и апаратно осигуряване;

4.  Способност на системата към саморазвитие и саморазширение. С нарастване на ресурсите на мрежата, тя ктава по-интересна и полезна  за потребителите и цената на услугите намалява.