Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ГЛОБАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

Бизнес

Предприемаческа дейност с цел осигуряване на печалба. Произхожда от английската дума business което пък произлиза от being busy, означаващо да бъдеш зает.

 

Понятието бизнес включва различни дейности, представени на фигурата по-долу:

 

 

        Основни принципи за организация на бизнеса

С бързи темпове в световния бизнес нараства направлението електронен бизнес, който се явява ядрото на Интернет икономиката и  Интернет индустрията.

 

Електронен бизнес

 

 

 

Интернет икономика (network economy)

Стремителното развитие на Интернет през последните години превръща ”мрежата” във виртуална среда, генерираща бизнес за милиарди долара годишно. Създава се едно ново общество, със свои правила, със собствена култура и модел на поведение.

 

Среда, в която всяка компания или индивид, намиращи се независимо в коя точка на икономическата система могат да контактуват леко и с минимални разходи с всяка друга компания или индивид по повод съвместна работа.

 

Характеризира се с гъвкави, динамично развиващи се организации, които функционират благодарение на създаване и разпространение на знания и малко зависят от фактори, като производство, земя, капитал, труд.

 

Квалификацията на работната сила се явява определящ фактор.

 

Интернет индустрия (Internet industry)

Отрасъл на материалното и интелектуално производство, който осигурява функционирането на мрежово информационно пространство. Условно се разделя на шест сектора: апаратура, програмно осигуряване, управление на достъпа, информационно съдържание (контент), услуги, консултации.

 

Електронен бизнес ( Е-business)

Бизнес модел, в който бизнес процесите по обмен на бизнес информация и транзакциите се автоматизират с помощта на информационни технологии.

 

За първи път термина се използва от бившия генерален директор на IBM Луи Герстнер.

 

   IBM регистрира понятието "електронен бизнес" като търговска марка.    

 

Същност според IBM – ппреобразуване на основните бизнес - процеси с помощта на Интернет – технологиите.

 

Новите възможности, които създават за бизнеса Интернет и другите електронни технологии, доведоха до качествени промени в бизнес модела.

Този нов модел получи названието Е-бизнес. При него всички делови отношения (планиране и управление, маркетинг, продажби, финансов анализ, плащания, търсене на сътрудници, взаимоотношения с клиенти и партньори и т.н.) са пренесени в Интернет.

 

Определения за електронен бизнес

Съществуват множество определения за е бизнес, които отразяват различни гледни точки. Ето някои примери:

 

         IBMЕ бизнес – преобразуване на основните бизнес процеси с помощта на Интернет технологии.

 

         Gartner GroupЕ бизнес - непрекъсната оптимизация на продуктите и услугите на организация, както и производствените връзки чрез прилагане на цифрови технологии и използване на Интернет в качеството на първично средство за комуникации.

 

        Енциклопедия Интернет бизнесЕ бизнес – всяка делова активност, използваща възможностите на глобалните информационни мрежи за преобразуване на вътрешните и външни връзки с цел създаване на печалба.

 

      

Предпоставки за електронен бизнес

  • Липсата на граници и регулаторен режим;

  • Възможностите на новите информационни технологии;

  • Решаване на проблемите, свързани със сигурността на разплащанията;

  • Алтернативите, предлагани от мрежата относно намирането на нови пазари за реализация;

  • Минимизирането на издръжките на всички етапи от жизнения цикъл на продуктите.

Обхват на електронен бизнес

Електронния бизнес се явява съвкупно понятие за множество класове информационни системи, автоматизиращи дейностите на една организация.

 

Освен електронната търговия, ориентирана на взаимодействие с потребителите в сферата на продажбите, към електронния бизнес се отнасят всички процеси по поддръжка на веригата за създаване на добавена стойност, в т.ч. и вътрешни процеси като производство, управление на средства за производство, развитие на продукти, управление на риска, финанси, човешки ресурси и др .

 

Електронния бизнес обхваща всички дейности, реализирани в традиционния бизнес, като застраховане, банкови операции, борсови операции и т.н.

 

        Стратегията на електронния бизнес е насочена към:

  • Към вътрешните бизнес процеси,

  • Към намаляване на разходите,

  • Към подобряване на ефективността и производителността.

Характерни особености на електронен бизнес

              Принципи на електронен бизнес