Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННИ РЕВОЛЮЦИИ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННО  ОБЩЕСТВО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ. 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕВОЛЮЦИИ

ЦИФРОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ

 

 

Информационна революция (information revolution) - радикална промяна в инструменталната база, начините за предаване и съхранение на информацията, достъпна до активната част от населението.

 

Информационни революции

 

Писменост à Книгопечатане à Електричество à Компютър à Информационна супермагистрала

 

А. Тоффлер  пръв въвежда понятието информационна революция Съгласно неговата теория за трите революции, човечеството е преживяло вече аграрната и индустриалната революция и стои на прага на информационната революция.

 

         Писменост

Изобретяването на писмеността (преди няколко хиляди години) води до възможността да се предават знания от поколение на поколение.

 

Появяването на писмеността поставя началото на разработката на разнообразни информационни технологии.

 

         Книгопечатане

Изобретяването на книгопечатането (средата на XV в.), радикално изменя обществото - културата и начина на извършване на всички дейности.

 

В XVI век количеството на печатните книги се удвоява на всеки седем години. Грамотността постепенно престава да бъде привилегия на елита.

 

     Електричество

Изобретяването на електричеството (края на XIX в.), създава възможности за дистанционен оперативен обмен на  информация. Появяват се телеграфа,  телефона, радиото и други средства за масова комуникация.

 

    Микропроцесорна техника

Изобретяването на микропроцесорната технология и появата на персоналния компютъра (70-те г. XX в.) създават неограничени възможности за обработка, обмен и съхраняване на информация във всички сфери на обществения живот.

Този период се характеризира с:

  • Преход от механически и електрически към електронни средства за обработка на данни;

  • Минимизиране на всички възли, устройва, прибори и машини занимаващи се с преработка на информация;

  • Създаване на програмноуправляеми устройства и процесори.

Компютъризацията води до информатизация на обществото и издига на преден план нов отрасъл - информационна индустрия, свързана с производството на технически и програмни средства, методи и технологии за производството на информационни продукти.  

 

         Информационна супермагистрала

Следващата революция е информационната супермагистрала, за която Бил Гейтс, в книгата си "Път в бъдещето" казва следното:

 

" ....ерата на персоналните компютри предизвика истинска революция, която засегна милиони хора. Тя ни заведе там, където не сме могли и да си въобразим.  Днес ние се отправяме в нов велик път. Никой не може да предвиди къде ще попаднем този път, но аз съм уверен, че тази революция ще докосне още по-голямо число хора и ще придвижи обществото далеч напред. Кардинални промени ще настъпят преди всичко в общуването между хората "