Информатика

© Христо Тужаров, 2007

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА. СЪЩНОСТ

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

ИНТЕРНЕТ. СЪЩНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС

ИНФОРМАЦИОННА ИНДУСТРИЯ 

 

 

Пазар на информационни услуги и продукти система от икономически, правови и организационни отношения за търговия с продукти на интелектуалния труд. Характеризира се с определена номенклатура от продукти и услуги, както и с определени условия, механизми и ценообразуване.

 

      Предмет на продажби или обмен - информационни системи, информационни технологии, лицензи, патенти, ноу-хау, инженерно-технически услуги, различна информация и други видове информационни ресурси

 

          Доставчици на информационни продукти:

 • Информационни центрове с бази данни;

 • Оператори на телекомуникационни услуги;

 • Консултантски фирми, банки, борси;

 • Библиотеки;

 • Търговски фирми;

 • Информационни брокери.

История на информационния пазар 

 
* Средата на 50-те г. ХХв - започва да се формира устойчив пазар на информационни услуги.
* Началото на 60-те г. ХХ в. - паралелно с пазара на информационни услуги се формира и 
 пазар на услуги по обработка и предаване на данни..
* Средата на 60-те до средата на 70-те години ХХв. - най важна информационна услуга стават базите данни,
съдържащи различни видове информация.
* Средата на 70-те г. ХХв.- създаване на национални и глобални мрежи за предаване на данни.
* Началото на 90-те г. ХХв. - настъпват качествени промени, свързани с мултимедията и Интернет.
* След 2000 -та г. - Web 2.0 прави възможно потребителите да се превърнат в автори на информационни продукти.
 
 

Основни функции на информационния пазар

 

 

информационен пазар

 

Информацинния пазар в процеса на своето съществуване изпълнява шест основни функции:

 

         Интегрираща функция – интегрира участниците в пазара, в името на общи цели и удовлетворява потребностите на всеки участник в получаване или в предлагане на информация.

 

        Регулираща функция 

 • Оптимизира структурните пропорции в общия обем информационни услуги от различен вид, както от гледна точка на предлагането, така и от гледна точка на търсенето.

 • Осигурява рационално разпределение и обмен на информация между всички субекти на пазара;

 • Установява ниво и зависимост на движение на цените на информационните услуги под влияние на търсенето и предлагането.

         Посредническа функция  - позволява да се осъществява обмен на информационни услуги между доставчици и потребители.

 

        Информационна функция – осигурява разпространение на цялата необходима информация за активно и изгодно участие на субектите в пазарните отношения.

 

        Стимулираща функция:

 • Подпомага за повишаване на качеството и разширение на асортимента на информационни услуги на база конкуренция между участниците на пазара;

 • Насочва доставчиците на услуги към ефективна дейност за сметка на по-оптимални начини за оказване на услуги.

        Санираща функция - повишава конкурентоспособността, като освобождава пазара от неконконкурентоспособни участници в него.

 

Компоненти на информационни пазар

 

       Информационен ресурс - знания, формулирани от хората в тяхната история и зафиксирани на материален носител.

 

        Информацонен продукт  - информационен ресурс подготвен за продажба, обмен или предаване, който постъпва на пазара, пряко или чрез посредник.

 

         Информационна услуга -  подготовка, получаване и предоставяне в разпореждане на потребителя на информационни ресурси, оформени като информационен продукт.

 

        Участници в информационния пазар са:

 • Производители на информационни продукти и услуги (producers);

 • Доставчици на информационни продукти и услуги(vendors);

 • Потребители на информационни продукти и услуги (users) или абонати (subscribers).

      Основни елементи на информационния пазар са: търсене, предлагане, цена.

 

По-важни изводи за развитие на информационния пазар

 

1.Световният пазар на делова информация е представен от повече от 7000 крупни информационни агенства. Тези агенства предоставят  услуги за достъп до 13,5 тхилади информационни бази данни, съдържащи борсова , финансова  и друга делова информация.

 

2. На информационния  пазар се утвърждават аналитичните и консултантски услуги.

 

3. Основната информация (над 85 %)  в професионалните бази данни се предоставя на търговска основа срещу заплащане. Доходите от продажба на информация превишават 20 милиарда долара.

 

4. Информационните  ресурси стават едни от най важните държавни ресурси. САЩ  формират повече от 70% от световните ресурси с делова информация.

 

5. Бизнесът се стреми да предостави максимална информация за себе си. Отсъствието на такава информация, сериозно спъва развитието му.

 

6. Интернет се превръща в основна среда и фактор за развитие на информационния пазар.