Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

МРЕЖОВИ МОДЕЛИ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА МРЕЖИТЕ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ИЗПОЛЗВАНАТА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯ

 

МРЕЖОВИ МОДЕЛИ 

 

 

Функционален  модел

 

Състои се от три основни компонента:

 

            Приложни процеси

Процесите, които реализират конкретни задачи на потребителите.

 

            Област на взаимодействие

Йерархическа група функционални блокове, осигуряващи работоспособността на мрежата. Те  прокарват в мрежата логически канали(пунктираната линия)  между портовете на приложните процеси.

 

           Физически средства за съединение

Устройства, които осигуряват физическата връзка между отделните елементи на мрежата.

 

Логически модел

 

Включва система от протоколи и логически структури, необходими за функционирането на мрежата.

 

   

 

 

              Модул за обработка на информацията МОИ

Осигурява съхранение, търсене и обработка на информацията. 

 

              Терминален модул ТМ

Устройство за  отдалечен достъп до мрежата. Осигурява достъп до ресурсите на мрежата  и преобразуване на получения ресурс в удобна  за потребителя форма.

 

              Комуникационен  модул КМ

Осигурява локална или отдалечена връзка между ТМ и МОИ или само между ТМ. 

 

Физически модел

 

              Базова мрежа за обмен на данни

Ядрото на една компютърна мрежа, което обединява в едно цяло отделните компютри, обезпечавайки тяхното взаимодействие на базата на единна мрежова архитектура, реализирана чрез мрежови протоколи.

 

 

       

             Магистрална мрежа за обмен на данни

 

Възлите за комутация и съединяващата ги между възлова мрежа от магистрални канали за връзка.

 

             Устройства  за мрежов достъп /мрежови адаптери/

Устройства, които преобразуват интерфейса на  компютъра към интерфейса на базовата мрежа;

 

           Абонатни комплекси

Компютрите  и терминалите, непосредствено изпълняващи мрежови функции в интерес на потребителите. Разположени са извън базовата мрежа и взаимодействат с нея с правата на нейни абонати. За целта използват както системата от протоколи на базовата мрежа, така и допълващата я система от протоколи на абонатно ниво.