Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ 

 

CGI (Common Gateway Interface) 

 

JAVA SCRIPT

 

PHP

 

PERL

 

VBSCRIPT

 

 

Предназначение на скриптовите езици

Скриптовите езици бързо се превръщат в програмни езици с общо предназначение. Те се използват масово там, където времето на разработчиците е по-ценно от времето за изпълнение на програмата.

 

С тях се пишат програми, предназначени за:

  • Вграждане във Web-страници. Тези програми не се компилират, а се интерпретират от браузъра при зареждането на съответната страница на клиентския компютър. С помощта на стандартните средства на скрипт-езика и на обектите, дефинирани от DOM, програмистът може да получи достъп до всеки елемент от Web-страницата и динамично да промени неговото съдържание  и  стилово  оформяне.

  • Реализиране на разнообразни динамични ефекти като показване и скриване на съдържание, придвижване и позициониране на обекти, анимация и т.н.

  • Съединяване в едно цяло различни пакети приложни програми.

  • Създаване на големите  Интернет приложения;

  • Автоматизиране

Същност на скриптовите езици

За да се разбере по-добре същността на скриптовите езици е необходимо да се изходи от второто им наименование - езици за сценарии.

 

            Сценарий – последователност от операции, които потребителят може да извършва на компютъра.  Сценариите обикновено се интерпретират, а не компилират.

 

          Приложна програма сценарий (скрипт) — програма, която автоматизира някаква задача, която без сценария потребителя трябва да извърши ръчно.

 

Тъй като сценариите се интерпретират от изходния код динамично при всяко изпълнение, те се изпълняват значително по-бавно от готови програми, транслирани в машинен код на етап на компилиране.

 

Видове на скриптовите езици

 

          Динамично изпълняеми скриптовите езици

Четат инструкциите от файла на програмата на минимални функционални блокове и изпълняват тези блокове без да четат останалия код.

 

        Предварително компилирани скриптовите езици

В началото прочитат програмата, компилират я цялата в машинен код или някакъв вътрешен формат и след това я изпълняват.

 

Предимства на скриптовите езици        

  • Скриптовите езици притежават по-сложен инструментариум и поддържат по-прогресивни техники на програмиране. Това съкращава времето за разработка на програми и ги прави по ефективни.

  • Скриптовите езици позволяват бързо да се откриват грешки в програмата и да се реализират доработки на  кода без да се изчаква приключване на компилацията. ;

  • Скриптовите езици са сравнително лесни за изучаване, дори и без съответната подготовка.