КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

МЯСТО НА ЗНАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ЗНАНИЯ (knowledge)

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

ОБЕКТИ НА ЗНАНИЕТО

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

МЯСТО НА ЗНАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО

КАРТА НА ЗНАНИЕТО

 

 

Информационно пространство (Information space)

 

Информационно пространство (Information space)

 

Форма на съществуване на информационните системи, характеризираща се със структурност, обхват и диференцираност. Основнии компоненти на информационното пространство се явянат:

Информационна инфраструктура (information infrastructure)

Съвкупност  от организационни структури, които обезпечават функционирането и развитието на информационното пространство, както и средства за  информационно взаимодействие, осигуряващи достъп на гражданите и организациите до информационните ресурси. 

.

  Комплекс от методи и средства за информационно обезпечение.  Строи се от физическите обекти, обезпечаващи информационните процеси: маршрутизатори, комутатори, междинно оборудване, големи машини (mainframe), сървъри и настолни компютри.

 

Ако технологичната архитектура е проектът и чертежите на една сграда, инфраструктурата е физическото и изпълнение

 

Глобална информационна инфраструктура

Качествено ново информационно образование, започнато да се формира през 1995 година от група развити страни.

 

По замисъл то трябва да представлява интегрирана световна информационна мрежа за масово обслужване населението на планета, на база интегриране на глобалните и регионални информационно-телекомуникационни системи, както и системите за цифрова телевизия и радиоразпръскване.

 

 

Глобална информационна инфраструктура

 

 

Информационна среда (information environment)

Съвкупност от обкръжаващи информационната система елементи (обекти), които и оказват влияние или пък тя оказва на тях въздействие. Външната среда на всяка система се разглежда като подсистема на информационна структура от по- високо ниво.

 

Съвкупност от информационни ресурси, информационно-комуникационни  инфраструктури, средства за информатизация, информационни продукти и услуги, както и политически, социално-икономически и културни условия за реализация процесите на информатизация.

 

 

Информационни ресурси (Information resources)

Информационни ресурси - в широк смисъл – съвкупност от  данни, организирани за ефективно получаване на достоверна информация и структурирани по определен начин знания.

 

 

Модел на информационните ресурси

 

Модел на информационните ресурси

 

Изхождайки от представения модел на информационните ресурси, могат да бъдат дадени следните определения:

 

                    Данни – структурирани сведения, получени чрез измерване, наблюдения, анализ и други познавателни процеси, които са представени във форма, подходяща за съхранение.

 

Данните са  резултат от процеса на структуризация на сведения.

 

                     Информация – обработени с някаква цел данни, понижаващи степента на неопределеност на конкретна ситуация. Понятието информация има смисъл само в процеса на предаване от източник към приемник във вид на съобщения.

 

Информацията е резултат от обобщение и анализ на данните.

 

                     Знания – опит, преминал процес на рефлексия и концептуализация. В индивида знанието може да се открие във вид на компетентност.

 

Сведения, които не са се превърнали в осмислена компетентност, се явяват или информация (не са намерили приложение в практиката), или опит (използвани са несъзнателно в практиката).

 

       Начини за представяне на знанията

Знанието във вид на информационен ресурс се представя по два начина:

  • Знание = данни + сведения за опериране с тях.

Примери: ръководства, практикуми, наредби и т.н.

 

  • Знание = информация +обработката и за получаване на резултат.

 

Примери: Прогнози, статиии, препоръки и т.н.

 

 

Начини за представяне на знанията

 

 

Знанието, като информационен ресурс, трябва да дава отговор на някои от следващите въпроси:

  • Как – предлагане на изпробвани и доказани процедури за изпълнение на каквото и да е;

  • Кой – описание на подходи и средства за намиране на изключителни хора, притежаващи съответен опит или ресурси;

  • Какво – препоръки за избор на ключови модели и съответстващи им действия;

  • Защо – прогнози за бъдещето;

  • Кога – средства за оценка на подходящото за реализация на конкретна идея време.