КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

Речник на термините - управление на знания

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

Аудит на знанията системен анализ на елементите на  информацията и  знанията, както и на техните основни атрибути (например собственик, носител, степен на използване и т.н.)  В процеса на  аудита информацията и знанията се съпоставят  със съответните запитвания на потребителите. Аудитът се осъществява с помощта на Диаграми и карти на знанията.

 

База знания - семантичен модел, описващ предметна област и позволяващ да се отговаря на въпроси от тази предметна област. Отговорите на въпросите не присъстват в явен вид в базата. Базата знания се явява основен компонент на системите с изкуствен интелект и експертните системи.

 

Бизнес-модел – опростено представяне на реални обекти (бизнес-системи), отразяващо някои аспекти на знания за бизнеса и даващи правилни отговори на въпроси, които са съществени за бизнеса.

 

Бизнес-процес -  подредена във времето и пространството съвкупност от взаимосвързани дейности, предназначени за получаване на конкретен резултат с указване на началото и края, както и точно определяне на входовете и изходите.

 

Бизнес-интелект (Business Intelligence BI) – съвкупност от  интелектуални информационни технологии за решаване на производствени, организационни и социално-икономически задачи.

 

Данни структурирани сведения, получени чрез измерване, наблюдения, анализ и други познавателни процеси, които са представени във форма, подходяща за съхранение.  Данните са  резултат от процеса на структуризация на сведения.

 

Декларативни (предметни) знания - знания за свойства и факти от предметната област.

 

Диаграма на знания - диаграма, отразяваща всички елементи на знание, намиращи се в организацията и отношенията между тях. Диаграмата на  знания може да бъде представена във вид на класификатор на знание.

 

Експерт - специалист, който притежава знания, ефективно да решава задачи в конкретна предметна област.

 

Експертна  система - компютърна система, трансформираща опита на експерти в евристични правила в някаква област на знанието.

 

Екстернализация - процес на създаване на явно знание, най-често използван на стадий концепция на нов продукт (макар че екстернализацията може да се прояви при всякакъв вид дейност).

 

Екипно обучение - екипното обучение се явява жизнено важно, тъй като екипите, а не отделните личности се явяват основна обучаваща единица в съвременните организации. Доказано е, че при екипно обучение се получават по-високи резултати и всеки участник се развива по-бързо. От съществено значение за постигане на високи резултати се явява способността на членовете на екипа да достигнат състояние на съвместно мислене.

 

Задълбочени знания - знания, отразяващи структурата и природата на съществуващите отношения и процеси, протичащи в предметната област. Тези  знания могат да се използват за прогнозиране поведението на обектите.

 

Знания – съвкупност от  сведения, понятия и представи за нещо, получени, придобити, натрупани в резултат на обучение, опит, общуване и т.н. и обикновено реализирани в процеса на някаква дейност.

Други по формализирани определения:

 • Проверен на практика резултат от познанията за действителността.

 • Натрупани човешки истини, факти, принципи и други обекти на познанието.

 • Съвкупност от сведения, образуваща цялостно описание, съответстващо на определено равнище на осведоменост за даден проблем.

знания = данни + сведения за опериране с тях

 

знавия = информация + обработка за постигане на  резултат

 

Извличане на данни (Data mining)процес за извличане на знания, която се използва за разпознаване на образи и отделяне на значими закономерности от данните, намиращи се в хранилища или във входни и изходни потоци. Тези методи се базират на статистическо моделиране, невронни мрежи, генетически алгоритми и т.н.

 

Извличане на текст( text mining)  - решава задачи за:

 • Навигация  в големи текстови масиви;

 • Търсене взаимовръзки между ключови понятия  в текста;

 • Структуризация на хранилища за  документи;

 • Търсене на информация изразена на естествен език.

Извличане на знания (Knowledge capture) – процес на получаване на знание от конкретни източници, които могат да бъдат материални носители (файлы, документи, книги) и експерти.

 

Инженеринг на знания (англ. knowledge engineering) — област от изкуствения интелект, свързана с разработка на експертни системи и бази знания. Изучава методите и средствата за извличане, представяне, структуриране и използване на знания.

 

Иновационни знанияуникални знания, които осигуряват конкурентно преимущество в конкретна сфера на дийност. Те позволяват да се променят “правилата на играта” 

 

Интелектуални актививид интелектуални ресурси, които на организацията се е удало да определи, опише и заведе в база знания.

 

Интелектуален капитал – всички интелектуални ресурси (собствени и наети), от които организацията извлича приподи. ИК може да бъде разделен на:

 • Човешки капитал;

 • Капитал на отношения със  заинтересовани страни;

 • Организационен капитал.

Интелектуална собственност  – юридически оформени интелектуални активи, като патенти, търговски малки, авторски права.

 

Интернализация - процес на предаване на знания чрез вербализация или визуализация (диаграми, таблици) във вид на документи, инструкции, отчети, уроци и т.н.

 

Информация - обработени с някаква цел данни, понижаващи степента на неопределеност на конкретна ситуация. Понятието информация има смисъл само в процеса на предаване от източник към приемник във вид на съобщения.

 

Информационная система - система, предназначена за съхраняване, предаване и обработка на данни, с цел получаване на необходима за потребителя информация.

 

Информациона икономика - икономика, в която:

 • Голяма част от БВП (брутен вътрешен продукт) се осигурява от дейности по производство, обработка, съхранение и разпространение на информация и знание;

 • Повече от работещите са заети с тази дейност.

 

Инженер по знания - специалист по изкуствен интелект, проектиращ и създаващ експертна система или  друга информациона система, базирана на зания.

 

Инженеринг на знания съвкупност от  процеси и методи насочени към извличане, структуриране и формализация на знания.

 

Каталог на компетенции карта, установяваща връзка между служителите и техните компетенции. Дава възможност на ръководителите да намират хора, притежаващи необходмите знания, навици и умения.

 

Карта на знанията – отразява разпределението на елементите на знанието между различни обекти на организацията (организационна единица, функция, процес, местонахождение и т. н.) Допълнително на картата може да се установява степен на потребност на елемента на знанието.

 

Карта на стратегиите – система от критически фактори за успех, обединени от причинно следствени връзки.

 

Класификатор  на знанието  - йерархически списък (дървовиден модел) на управляващите  обекти (организационни звена, функции, материални ресурси, бази и хранилища на данни, документи и т.п.), на които могат да бъдат зададени различни атрибути (тип, значение, коментарии и т.н.). Елементите от по-ниско ново на класификатора се явяват детайлизация на елементите от по-високо ниво.

 

Кодификация (Сodification) - подход към  управлението на знания, при който най-голямо внимание се отделя на формализираните знания и техния обмен. Базира се на активно използване на ИТ.

 

Коефициент на интелектуалния капитал - показва как организацията усилва човешкия капитал, като използва организационния капитал.

 

Коефициент  на ИК =  Организационен капитал/Човешки капитал.

 

Когнити́вност (лат. cognitio, познание, изучаване, осъзнаване) — термин, означаващ способност към умствено възприемане и преработване на външна информация.  Терминът в по-широк смисъл означава появата и създаване на знание и концепции, свързани с това знание, изразени както в мислите, така и в действията на човека.

 

Когнитивни модели - без сами да знаят това, дълбоко в съзнанието си хората съхраняват интелектуални модели, които активно влияят на техните убеждения и вярвания. Откриването, създаването и използването на тези модели, оказва сериозно влияние върху цялостното състояние на организацията и нейното развитие.

 

Когнитивни технологии - информационни технологии, специално ориентирани към развитие интелектуалните способности на човека.

 

Комбинация - процес на създаване на явно знания чрез събиране на скрито знание от различни източници. 

 

Коренни знания – минимални знания, които притежават всички участинци в анализираната област на дейност. (бариера за влизане в областта).

 

Корпоративна памет (Corporate memory )- централно знание за миналото на организацията, в т.ч. история на проектите, важни решения и тяхната обосновка, ключови документи и знания за отношенията с клиентите. Корпративната памет позволява да  се избегнат повторни грешки. Реализира се като хранилище на голям обем от данни, информация и знания от различни източници. 

 

Корпоративен портал на знание – система, която обединява всички налични в организацията информационни ресурси (приложения, бази и хранилища данни, аналитични системи и др.) и, използвайки web-интерфейс, предоставя на потребителите единен защитен достъп до корпоративната и външна информация.

 

Корпоративно знание - съвкупност от опита на персонала и актуална информация в среда на свързани помежду си хора или групи хора. В случая най - главното е знанието на хората и взаимодействието между тях: обмен на идеи, решения и актуална информация при опитите за създаване на нови решения.

 

Мета -знания – знания за знанията. Примери -  Диаграма на знанията, Карта на знанията и Каталог на компетенциите.

 

Мъдрост – натрупани знания, позволяващи на индивида да прогнозира  бъдещи събития. Може да бъде открита във вид на интуиция.  Мъдростта  се явява резултат от интегриране на разнородни знания и най-често дава отговор на следните въпроси: защо, какво, как, къде, кога.

 

Обучаваща се организация - организация, способна за целенасочено, непрекъснато развитие, която постоянно разширява възможностите си за създаване на собствено бъдеще  и е способна самостоятелно да изработва стратегия и тактика на своето поведение, в зависимост от състоянието на самата организация и от настъпващите промени във външната среда.

 

Обмен на знания - процес на  постоянна циркулация на знания  в организацията, осъществяван по различни начини, по определени правила и съгласно определени процедури с използване на технологични решения или с помощта на организационни методи.

 

Онтология (Ontology) - цялостна структурна спецификация на някаква предметна област, която представена формализирано включва речник на термините и логически изрази, описващи тяхното взаимодействие.

 

Оперативна аналитична обработка на данни (On-Line Analytical Processing OLAP) - клас приложения и технологии, предназначени за събиране, съхранение и анализ на многомерни данни с цел поддръжка и приемане на управленски решения.

 

Опит – информация, проверена в процес на практическа дейност. Опитът са явява необходима предпоставка за получаване на знания. Единица за опит се явява  доказан  факт.

 

Откриване или разузнаване на знания (Knowledge Discovery) - занимава се с извличане на неизвестна и потенциално полезна информация от данни. Използват се различни подходи за анализ на текст и числови данни плюс специален инструментариум за статистически анализ.

 

Персонализация (Personalisation) - подход ориентиран в голяма степен на съхранение на неформални знания. За целта се търсят организационни форми (дискусии, форуми и т.н.), в които става обмен на знания.

 

Повърхностни знания - знания за видимите взаимовръзки между събития и факти от предметната област, базирани на чисто емпиричен опит.

 

Процедурни знания – знания на начините за решаване на задачи в предметната област, както и различни инструкции, методики и т.н.

 

Система с балансирани показатели (Balanced Scorecard BSC)  съдържа четири перспективи, отразяващи жизнено важни за функциониране на организацията дейности. Всяка перспектива съдържа в себе си въпрос, с който тя се асоциира.  Отговорите на тези въпроси се явяват цели, достигането на които гарантира изпълнението на стратегията. Между перспективите съществуват ясно очертани причинно-следствени връзки.

 

Система за поддръжка на групова работа (Groupware) – програмно осигуряване, което поддържа съвместна работа (сътрудничество) на хората в организацията.

 

Система за управление на документи  – система, осигуряваща съхранение, обмен и извличане на документи намиращи се в различни формати.

 

Система за управление на работни потоци  (Workflow System) - система за управление на потоци от работи - процеси, предоставяща достъп до знания в определени точки на процеса.

 

Таксономия (Taxonomy) – система за класификация.

 

Системно мислене - съвкупност от знания и инструменти, които са предназначени за възприемане на цялостта на явленията.  Те позволяват на служителите да откриват закономерности  в сложни системи и да приемат решения за тяхното оптимизиране. Системното мислене включва изграждане на концептуални структури, обхващащи обем от знания и технологии, получени в течение на много години.

 

Скрити знания (Implicit  knowledge) - персонални знания, неразривно свързани с индивидуалния опит. Той може да се предаде чрез пряк контакт или чрез специални процедури за извличане на знания. В много случаи именно скритото практическо знание се явява ключово за приемане на правилни решения.

 

Социализация - процес на предаване на опит с цел създаване на скрито знания. Трансфер на скрито знание от човек към човек чрез наблюдение, имитация, практически опит, генериране на мисловни (ментални) модели.

 

Спирала на знанието - Нонака и Такеши предполагат, че знанието се създава чрез трансформиране на скрито в явно знание и обратно, на четири нива – индивидуално, групово, корпоративно и  интеркорпоративно.

 

Структуриране  на знания (Knowledge structuring) – процес на организация и установяване на взаимовръзки между знания получени при тяхното извличане.

 

Съобщество /Community – група хора, които обменят знания.

 

Управление на знания (Knowledge Management КМ ) съвкупност от процеси и технологии за откриване, създаване, разпространение, обработка съхранение и представяне за използване на знания.

 

Формализиране на знания / Knowledge Formalizing –  процес за представяне на структурирани знания на определен език.

 

Явни (Формализирани) знания (Explicit knowledge) - знания, които може да се намерят в документи на организацията (съобщения, писма, статии, справочници, чертежи, видео и аудиозапис, бази данни, бази знания и т.н.).