TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Развитие на общественото производство

 

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

Развитие на общественото производство

Едвард Деминг

Организационна култура

Тотално управление на качеството TQM

TQM  принципи

6 сигма

Теория на ограниченията

 

Нито една методология няма да реши всичките ни проблеми.

Важното е бързо да разберем новите методи и

да ги интегрираме в нашата система за управление на процесите.

Обединяването на различни инструменти и методологии е подобно на

процеса на смесване на химически компоненти.

В резултат може да се роди нещо ново или всичко да се взреви.

Б. Годфри

Развитие на общественото производство

Развитие на общественото производство

Масово производство

Производство на голям брой еднотипни изделия, удовлетворяващи изискванията на техническата документация, от които потребителят може да избира най-подходящите за него.

 

Икономично производство

Производство на изделие, което е необходимо на конкретен потребител, в количество, което му е необходимо и във времето, когато му е необходимо.

 

        Революционни идеи от "Harvard Business Review (HBR)"

  • Даже най- забележителния бизнес-модел е недостатъчен. Необходима е собствена отличителна стратегия.

  • Промените са  постоянни. Най-добрите еволюират по пътя на непрекъснати неголеми промени - промени базирани на съществуващия опит.

  • "Аз" създава лидера. Разбирането на човешкото его пролива светлина на най-фундаменталните компоненти на лидерството.

  • Само връзките са важни. В бизнес организациите важната роля на чавешкия фактор се състои не в индивидуалните умения, а в отношенията, които се формират между хората.

Обществено производство

 

Параметър

Някога (до 1970 г. )

Вчера (до 2000 г. )

Днес (след 2000 г. )

Основен фактор за успех

Производствен ръст

Качество

Интелектуален капитал

Цел

Оцеляване

Произвеждане

Творчество

Планиране

Предвиждане

Дейност

Стратегия

Метод на промени

Команден

Адаптивен

Проектен

Управление

Икономическа принуда

Длъжностна йерархия

Лидерство и сътрудничество

Структура

Йерархия

Матрица

Мрежи

Производство

Разделение и кооперация на труда

Разделяне функциите на управление

Мрежова кооперация и виртуално производство

Операции

Единични процедури

Последователни процедури

Паралелни процедури

Информационни технологии

Комуникация

Компютъри­зация

Информатизация

Тип производство 

Масово

Икономично

 

Парадигми на общественото производство

 

Параметър

Стара парадигма

Нова парадигма

Вид система

Затворена със стабилни цели, задачи и условия на дейност

Открита, разглеждана в единство на външните и вътрешни фактори

Основен фактор за успех

Ръст на продукцията и услугите

Качество на продукцията и удовлетворяване на потребителите

Подход към управлението

Рационална организация и ефективно из­ползване на ресурсите.

Бързина и адекватност на реакциите, осигуряващи адаптация към пазарните условия

Главен източник на добавена стойност

Работникът с неговата производителност  на труда

Хора със зна­­ния и условия за реализация на техния потенциал

Главен източник на добавена стойност

Производствения работник и производител­ността на труда

Хората, притежаващи знания и условията за реализация на техния потенциал

Системата за управление 

Контрол на всички видове дейност и стриктни правила за извършването им; функционално разделение на труда

Повишаване ролята на организационната култура; мотивация на  работниците; стил на  ръководство

 

Системи на общественото производство

 

Параметър

20 век

21век

Вид система

Затворена, със стабилни цели, задачи и условия на дейност

Отворена, разглеждана в единство на външните и вътрешните фактори

Вид бизнес

Собствен, единичен

Участие във верига за съвместен бизнес

Област на дейност

Производство и дистрибуция

Всички сегменти и сектори

Функции

Производство, търговия и финанси

Междуотраслови сектори, специфични производствени процеси

Тип на процесите

Вътрешни, скрити

Свързани във външна верига или мрежа

Архитектура

С елементи, позволяващи работа в закрита и  монолитна мрежа

Интернет ориентирана, открита, компонентна

Данни

Генерирани и използвани вътре в организацията

Предназначени за вътрешно и външно използване.

Икономическо обкръжение

 

Нелинейност, многопосочност

Хаотичност

Национални затворени стопанства

Глобализация

Пазар

На производителя

На потребителя

 

Развитие на пазара

 

 

   1960

   1980

    1990

Пазар

Пазар на  продавача

Конкурентен  пазар

Пазар на услугите

Жизнен цикъл на продукта

    10 години

 Няколко години

 По-малко от  1 година

Конкуренция

Отсъства

Национален  мащаб

Световен  мащаб

Производство

Масово

По партиди

Синхронно

Качество

Брак > 10 %

Брак 1 % 

6 сигма

Обновяване на запаси

2-5 пъти в година 

5-50 пъти в година

50-100 пъти в година

Тип управление

По заявка

  MRP

MRPII/ERP/CRM/SCM

Планиране

Минал опит

 Прогнози

 Заявки