TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

14 принципа на Toyota

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

 

 

От момента на основаване на Toyota нашият основен принцип – работа в полза на обществото,

произвеждайки продукти и услуги с високо  качество.

Практиката за водене на бизнес на основа на този принцип формира ценност,

убеждения и методи на работа,

които ни позволиха да постигнем конкурентно преимущество.

Съвкупността от тези методи на работа и ценностна ориентация на мениджмънта представлява подхода на Toyota.

Фудзио Те,

президент на Toyota (The Toyota Way, 2001)

 

 

14 управленски принципа на Toyota

Управленските пронципи представят управленската философия на компанията.

 

Основните идеи на Toyota включват:

  • Вземането на управленски решения, основани на " „философското разбиране за цел”,

  • Изграждането на бизнес процес при разрешаването на проблеми,

  • Добавяне на стойност към организацията, чрез инвестиране в хората,

  • Разбирането, че непрекъснатото решаване на основните проблеми движи самообучението на организацията.

Наричат 14-те управленски принципа на Toyota„ система осигуряваща средства на хората, с които да подобрят своята работа”.

 

14 управленски принципа на Toyota са разделени в 4 части:

 

14 управленски принципа на Toyota

 

Раздел I  Дългосрочна философия

 

Принцип 1: Базирайте управленските си решения на далновидна философия, дори за сметка на краткосрочни финансови цели. Създавайте стойност за клиента, обществото и икономиката - това е вашата изходна позиция. Оценявайте всяка функция в компанията от гледна точка на нейната способност да постигне това.

Раздел
II Правилният процес дава правилни резултати

 

Принцип 2: Създайте непрекъснат поток в процеса, за да извадите проблемите на повърхността. Преработете работните процеси, за да постигнете непрекъснат поток, носещ висока добавена стойност. Стремете се да намалите до нула периодите, когато някой работен проект бездейства или очаква някой да работи по него.
 

Принцип 3: Използвайте изтеглящи системи за избягване на свръхпроизводство. Осигурявайте на вашите клиенти по веригата в производствения процес всичко, което искат, когато го искат и в количеството, което искат.

Принцип 4: Изравнете работното натоварване (хейджунка). (Действайте като костенурката, не като заека.) Премахването на загубите е само една трета от уравнението за превръщането на ефективния подход в успех. Премахването на претоварването на хора и оборудване, както и на неравномерността в производствения график, е също толкова важно.
 

Принцип 5: Изградете култура за спиране и решаване на проблемите, за да се постигне необходимото качество отведнъж. Двигател на вашето стойностно предложение е качеството за клиента.

Принцип 6: Стандартизираните задачи са основата за непрекъснато усъвършенстване и делегиране права на работниците.
Навсякъде използвайте стабилни, повторяеми методи, за да поддържате предвидимостта, постоянната синхронизация и ритмичното производство на вашия процес. Това е основата за потока и изтеглянето.

Принцип 7: Използвайте визуални контролни средства, за да не останат никакви скрити проблеми. Използвайте прости визуални индикатори, които да помагат на хората да определят веднага дали са в стандартни условия, или се отклоняват от тях. Избягвайте да използвате компютърен екран, когато той измества вниманието на работника от работното място. Съкращавайте винаги, когато е възможно, докладите си до една страница, дори и за най-важните финансови решения.

 

Принцип 8: Използвайте само надеждна, напълно изпитана технология, която служи на хората ви и на процесите. Използвайте технологията в помощ на хората, а не за замяна на хора.

Раздел III Повишавайте стойността на организацията чрез усъвършенствне на своя персонал и на партньорите

 

Принцип 9: Създайте ръководители, които разбират задълбочено работата, вдъхват живот на философията и я преподават и на другите.

Принцип 10: Създайте изключителни хора и екипи, които следват философията на вашата компания.
Създайте силна, устойчива култура, в която ценностите и убежденията на компанията се споделят широко и се запазват в продължение на много години.

Принцип 11: Отнасяйте се с уважение към широката си мрежа от партньори и доставчици, като ги предизвиквате и им помагате да се усъвършенстват. Предизвиквайте своите външни бизнес партньори да растат и да се развиват. Това показва, че ги цените. Поставяйте предизвикателни цели и помагайте на партньорите си да ги постигнат.

Раздел IV Непрекъснатото решаване на основните проблеми движи самообучението на организацията. Постоянното решаване на фундаментални проблеми стимулира непрекъснатото обучение.

 

Принцип 12: Идете и вижте сами, за да разберете изцяло ситуацията (генчи генбуцу). Мислете и говорете на базата на лично проверени данни.
 

Принцип 13: Вземайте решенията бавно чрез консенсус, внимателно преценявайки всички възможности; изпълнявайте ги бързо (немаваши). Немаваши е процес на обсъждане на проблемите и потенциалните решения с всички заинтересувани, за да съберете техните идеи и да постигнете съгласие за пътя напред. Този консенсусен процес, макар и отнемащ много време, помага за разширяване на търсенето на решения, а веднъж като е взето решението, етапът е подготвен за бързо изпълнение.

 

Принцип 14: Превърнете се в самообучаваща се организация чрез безжалостна критика (хансей) и непрестанно усъвършенстване (кайзен). Самообучавайте се чрез стандартизиране на най-добрите практики, вместо да преоткривате колелото с всеки нов проект и с всеки нов мениджър.