TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

5S

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Система 5S

 

       Основополагащ принцип — приведи всичко в ред, за да видиш какво става.

 

5S

 

 

5S – производствена концепция, при която се подразбира, че всеки сътрудник от чистачката до директора изпълняват 5 прости правила, които не изискват нови технологии.

 

5S — система за рационализация на работните места, разработена в послевоена Японии от компанията Toyota.

 

Системата 5S обикновено се използва като първи етап при създаване на икономично производство.

 

Цели на 5S

 • Намаляване броя нещастни случаи;

 • Повишаване нивото на качеството и намаляване количеството на дефектите.

 • Създаване на приятна обстановка и стимулиране желанието за работа;

 • Повишаване производителността на труда.

5S — това са пет японски думи:

 • Seiri (整理) сортиране

 • Seiton (整頓) акуратност

 • Seiso (清掃) почистване

 • Seiketsu (清潔) стандартизиране

 • Shitsuke () съвършенстване

 

 

              Сортиране

Всички материали се делят на:

 • нужни - материали, които се използват в работата в дадения момент;

 • неизползвани  - материали, които могат да се използват в работата, но в дадения момент не са необходими;

 • ненужни - брак, който е необходимо да се върне на доставчика или да се унищожи.

Всички сътрудници се въвличат в сортиране на предметите, които трябва да се:

 • Изнесат, изхвърлят, утилизират;

 • Преместят в по-подходящо място за съхранение;

 • Оставят и за тях трябва да бъдат създадени и обозначени места.

              Акуратност

Расположението на предметите отговаря на изискванията за:

 • Безопасност;

 • Качество;

 • Ефективност на  работа.

       Четири правила за разполагане на предметите:

 • На видно място;

 • Леко достъпни;

 • Леки за използване;

 • Леки за връщане на мястото им.

             Почистване

Работната зона трябва да се поддържа в идеална чистота.

 

     Ред на действие:

 1. Разбиване поточната линия на зони, създаване на схеми и карти с обозначение на работни места, маста за разполагане на оборудване и т.н.

 2. Определяне на спец група  с прикрепени зони за почистване;

 3. Определяне време за почистване:

 • Сутрин: 5-10 мин. до начало на работа;

 • Обед: 5-10 мин. след обед;

 • При приключване на работа и при престои.

             Стандартизиране

 • Подразбира се поддържане на състояние след изпълнение на първите три стъпки.

 • Създаване на работни инструкции, които да включват описание на постъпкови действие по поддържане на порядък.

 • Разработване на нови методи за контрол и възнаграждение на отличили се сътрудници.

              Съвършенстване

Изработка на навици за грижа за работното място в съответствие с вече съществуващи процедури.

Важни моменти:

 • Въвличане на всички работници. Работа в команда.

 • Наблюдение за работата на оборудването, за работното място, с цел облегчаване на тяхното обслужване.

 • Използване на фотографии ДО/СЛеД за сравнение на това което е било с крайния резултат;

 • Организация на аудити, за оценка на ефективността от внедряването на на програмата 5S.

Предимства на 5S

 • Може да бъде реализирана веднага;

 • Малки разходи;

 • Всеки може да вземе участие;

 • Бързи и нагледни резултати;

 • Загубите стават видими;

 • Не е необходимо особено обучение;

 • Има широка област на използване.

Използване на 5S в други инструменти

 • Стабилност на времето на такта

 • Визуален контрол