TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Хошин канри

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Хошин канри

Към края на 60-те години на ХХ век, на база опита на компаниите  Toyota, Komatsu и други,  биват формулирани основните понятия на мениджмънта “хошин”.

 

Концепцията (японците я наричат "hoshin kanri") получава бързо разпространение и става един от главните компоненти на Кайдзен системите.

 

Хошин канри

 

 

Същност на хошин канри

Мениджмънтът "хошин":

 • обединява дейността на хората, работещи в една организация, така че тя да  може да достигне своите основни стратегически цели и бързо да реагира на променящата се бизнес среда.

 • въвлича активно всички мениджъри в годишен цикъл на планиране на дейността на организацията, осигурявайки от една страна всеобщо участие и от друга, точно регулиране при постигане на зададените цели.

Задачи на хошин канри

 • Обединение на всички сътрудници на организацията в стремеж за достигане на основните цели.

 • Обединение и координация на усилия и ресурси за реализация на всички видове изпълнявани задания (от ежедневна работа до работа за достигане на крупни пробиви).

 • Бързо и ефективно привеждане целите и дейността на организацията в съответствие с изискванията на външната среда.

Компоненти на хошин канри

 

Дългосрочни и средносрочни планове

Установяват се в съответствие с външните промени, постигнатото в миналото и прогнозите за бъдещето

 

Дългосрочни и средносрочни планове

 

 

Едногодишен хошин

На базата на средносрочните планове всяка година се разработват годишни "хошини", имащи за цел да се заявят желаните резултати и средствата за тяхното постигане.

 

                      Елементи на хошин

 • Желани резултати за следващата година;

 • Какво средства да се използват за постигане на резултатите;

 • Избор на методи за измерване на подобренията;

 • Определяне на контролна величина като доказателство, че хошин е изпълнен;

 • Фиксиране на дата като краен срок за изпълнение.

                     Стъпки за осигуряване на средствата за постигане на резултатите:

 1. Създаване на продукти, които да привличат вниманието на потребителите, чрез подобряване на проучванията на пазара;

 2. Повишаване на равнището на съответствие на продуктите с очакванията на потребителите;

 3. Осигуряване на доставката на стоките навреме чрез подобряване на процеса на работа. Подобряване на качеството на технологичния процес чрез статистически контрол върху резултатите от процеса.

 Разгръщане на хошин

Развива се йерархия  на подцелите и средствата за тяхното изпълнение. Това се извършва в съответствие с хошините от високо равнище. На всяко по-ниско равнище хошините имат същия формат, но са по-специфични.

 

           Действия и контрол

Контролът се извършва в съответствие с плана за измервания. Всеки месец се извършва проверка на:

 • изпълнението на целите и подцелите;

 • планираните средства за тяхното изпълнение;

Приемат се коригиращи мерки, ако целите и средствата не са изпълнени.

 

Годишният хошин може да се счита изпълнен, ако е достигната контролната величина.

 

            Прогноза на президента

Всяка година президентът:

 • прави прогноза за мениджмънта "хошин", и предлага ред на подобренията в ефективността на системата;

 • осъществява  прогноза за външните промени и предлага корекции в дългосрочните и среднострочните планове на организацията.

Преимущества на хошин канри

 • Фокусира цялата организация на на няколко съществени и не много тривиални фактора;

 • Представяне на стратегическа визия;

 • Включва персонала в решаването на задачите;

 • Интегрира и подпомага междуфункционално сътрудничество за достигане на заложените резултати;

 • Контрол за изпълнение на плановете;

 • Системно провеждане на стратегическо планиране. Формата на плановете е стандартизиран;

 • Процесът на планиране непрекъснато се усъвършенства;

 • Акцент върху подробен анализ с разбиране на проблемите, възникнали в предходния цикъл на планиране.