TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Точно в срок

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Подход Точно в срок JIT (Just In Time)

Появява се в Япония в средата на 70-те години на XX в. в компанията Toyota Motor Company. Създадена е под ръководството на Таиши Оно (Taiichi Ohno).

 

За означаване на тази система в Япония се използва терминът “ камбан”, означаващ “картичка”, или “визуална система за запис”.

 

Терминът “JIT” се явява английски израз, с който подходът добива популярност.

 

          Kamban (камбан) - Средство за информация в синхронното (just-in-time) производство и система за управление на запасите.

 

Представлява карта или указател (или всякакво друго устройство), което се включва на определени места в технологичната линия и известява за производството на заявеното количество.

 

 

Определение на JIT

Процес, насочен към увеличаване на добавената стойност и преход към производство без загуби.

 

Метод на времево планиране на производството и управление на запасите, който изисква, всеки елемент (суровина, полуфабрикат или готово изделие) да се произведе и да бъде в наличност точно тогава, когато за него възникне потребност.

  

Характерни особености  на JIT

Description: *        Отстраняване на тези видове дейност, които не носят доход, и преминаване към “икономично производство” достатъчно гъвкаво, за да се приспособи към разнообразните изисквания на потребителите.

Description: *        Отказ от производство на едри производствени серии. В замяна на това се създава непрекъснат поток от производство на продукти. При това снабдяването на производствените цехове и участъци се осъществява на такива малки серии, че по същество производството се превръща в единично.

Description: *        Подходът разглежда наличието на материални запаси като зло, което поражда много проблеми. Изисквайки значителни разходи за съхранение,

Description: *       Големите материални запаси оказват влияние на наличните финансови ресурси, маневреността и конкуренто¬спо¬собността на организацията.

 

Смъртоносни болести

При реализиране на системата следва да се избягват три основни болести - 3M (muri, muda, mura - необоснованост, загуби, несъвместимост)

 

Muda (загуби) – действия и резултати, подлежащи на отстраняване в рамките на производствените загуби. Съгласно Shigeo Shingo, те се разделят на следните категории:

Description: *        Свръхпроизводство – излишъци от продукция;

Description: *        Изчакване – загубено време от престои;

Description: *        Транспортиране – загуби от преместване и транспортиране на детайли;

Description: *        Обработка – загуби от лошо проектиран производствен процес;

Description: *        Инвентаризация – загуби от провеждане на инвентаризации;

Description: *        Придвижване – действия на хора или машини, без създаване на добавена стойност;

Description: *        Дефектни изделия – производство на продукти, които се бракуват или изискват ремонтиране;

 

          Цел - Премахване на всякакви излишни разходи и ефективно използване производствения потенциал на организацията.

 

Принципи на JIT

Description: *        Тясна обвързаност с потребностите на пазара;

Description: *        Има производство на продукти само тогава, когато някой има необходимост от тях;

Description: *        Търсенето съпровожда продуктите през целия производствен цикъл. При всяка операция се произвежда само това, което е необходимо за следващата операция;

Description: *        Детайлите, възлите и материалите се доставят само в момента на тяхното използване в производствения процес.

 

Базови концепции на JIT

Description: *        Време на такта (време за производство на единица продукция, вместо време на производствен цикъл);

Description: *        Поток от единични изделия;

Description: *        Изтегляне на производството;

Description: *        Дзидока (jidohka) - автономизация

Description: *        U-образни клетки (U-shaped cells)

Description: *        Бърза пренастройка (setup reduction).

Description: *        Автономизация – вид автоматизация, при която машините автоматично проверяват произведеното изделие и при откриване на дефект спират производствения процес, докато причината не бъде изяснена и отстранена.  

Description: *        Компанията Toyota разширява значението на термина jidohka, задължавайки всички работници да действат по подобен начини.

 

Подходът JIT предвижда:

Description: *        Намаляване на размера на обработваните серии;

Description: *        Практическа ликвидация на незавършеното производство;

Description: *        Довеждане до минимум на обема материалните запаси;

Description: *        Изпълнение на производствените заявки не по месеци и седмици, а по дни и даже по часове.

 

Предимства на JIT :

Description: *        Намаляване на разходите за съхраняване на материални запаси и готова продукция;

Description: *        Намаляване на риска от морално остаряване на запасите;

Description: *        Намаляване на загубите от брак и разходите за преработка;

Description: *        Намаляване на обема документация;

Description: *        Намаляване на разходите за основни производствени материали чрез подобряване на качеството;