TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Канбан

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

Същност на Канбан

Японската дума Канбан се състои от две думи -  кан и бан; кан означава  "видим", а бан означава  "картичка".

 

Канбан— система за организация на производството и снабдяването, позволяваща реализирането на принципа точно в срок.

 

Канбан е средство за информиране с помощта на което се дава разрешение или указание за производството или вземане на изделие от изтеглящата система.

 

Канбан позволява да се оптимизира веригата за планиране на производствените активи, започвайки от прогноза за търсене (планиране на производствени задания  и балансиране (распределение на тези задания по производствени мощности с оптимизация на тяхното натоварване).

 

Канбан се явява информационна система, осигуряваща оперативно регулиране на количеството произведена продукция на всеки стадий от производството.

 

Канбан

 

Разработена е  и е реализирана от фирмата «Тойота». През 1959 год Toyota започва експерименти със системата канбан и през 1962 година започва процес на преход на цялото производство на този принцип.

 

Важни елементи на системата Канбан

 • Информационна система, включваща не само картички, но и производствени, транспортни графици и технологични карти;

 • Система за регулиране потребностите и професионалната  ротация на кадрите;

 • Системи TQM и Дзидока за контрол на качеството на продукцията;

 • Система за изравняване на производството.

Предназначение на  Канбан

 • За предаване на информация;

 • За сигнализация на това, че лимитите са достигнати;

 • За сигнализация на ситуация - няма  наличност;

 • За други тригери на действие.

Правила за ефективно използване на системата канбан

 1. Процесът-потребител произвежда продукция точно в обема и последователността зададена от картите канбан.

 2. Без карта канбан изделията не се произвеждат и не се преместват.

 3. Към всички детайли и материали винаги се прикрепва карта канбан.

 4. На следващия производствен стадий никога не се предават дефектни детайли и детайли в неточно количество.

 5. За намалавяне на обема запаси и откриване на нови проблеми, следва акуратно да се намали броя на картите канбан.

 

Видове Канбан

 

1. Товарен канбан – единица товар, върху който се намира бележка «Канбан». Бележката  «Канбан» на контейнера е закрепена здраво и има следното съдържание:

 • наименование на детайла;

 • номер на детайла;

 • количество детайли;

 • адрес на получателя на детайла;

 • адрес на отправителя на детайла.

Недостатък  на товарния «Канбан» - изисква допълнително количество товари на всяка единици детайли.

 

2. Книжен «Канбан» представлява картичка, разделена  на четири части:

 • цвят на карточката]

 • адрес на отправителя на детайла;

 • наименование на детайла, номер на детайла, количество на детайлите;

 • адрес на получателя на детайла.

Съществуват три цвята на картичките:

 • Син - Канбан за вземане (изтеглящ Канбан, Канбан за избор): функционира между производствената линия и зоната на предаване;

 • Червен  - складов Канбан: функционира между склада и зоната на приемане;

 • Зелен – Канбан за поръчки (Канбан за производствена поръчка): функционира между цеховети, производствата , заводите и т.н.

        Дъска за управление на канбан – функции

 • За визуализация на потока работи;

 • За оптимизация на потока работи;

 • За групиране на карти канбан при формиране на партии за манимент или друго оборудване, което не може бързо да се пренастройва;

 • За разпределяне на работата между група изпълнители;

 • За опрделяне на проблеми (блокировки) или тестни места в процеса.

         Варианти на канбан:

 • Карта канбан

 • Металическа таблица;

 • Пуст конвейр;

 • Свободна клетка в склада;

 • Цветна топка;

 • Светлинен сигнал.

Основи принципи за работа на системата канбан:

 • Пусти контейнери с етикет, изискващи зареждане;

 • Пълни контейнери с точно указание на нивото на запълване и максимума;

 • Етикети, разположени няа производствения участък и указващи точното количество на необходими детайли;

 • Етикети, закрепени на пълните контейнери и указващи на необходимост от преместване на продукцията в определена точка;

 • Маркер на пода и на поставките, за контрол на свръхпроизводство;

 • Осигуряване  на непрекъснат поток от етикети с цел довеждане до минимем на преработките по причена лошо качество;

 • Всички работници участващи в този процес трябва да бъдат осведомени за визуалния график, който се обезпечава от използването на канбан.

Сфери на използване на канбан:

 • В офисната работа;

 • В проектната работа;

 • В програмирането (система kanban development)

 • За достигане на лични цели (персонален канбан).

Основни преимущества на канбан

 • Кратък производствен цикъл, висок оборот на активите в т.ч. на запасите;

 • Отсъствие или много ниски издръжки за съхранение на производствени запаси;

 • Високо качество на продукцията на всички производствени стадии.