TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Кайдзен

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Правилните подходи и обмисленото използване на съответстващите процеси

позволява на всяка компания, където и да се намира, да извлече изгода от кайдзен.

Масаки Имаи

 

Същност на Кайдзен

Терминът кайдзен (Kaizen) е приет като наименование на една от ключовите концепции на мениджмънта през 1986 година, когато е издадена книгата “Кайдзен: ключ към успеха на японските компании” на известния японски изследовател Масаки Имаи (създател на института Kaizen).

 

В 1993 година терминът влиза в новото издание на New Shorter Oxford English Dictionary, който определя кайдзен като непрекъснато усъвършенстване методите на работа, лична ефективност и т.н.

 

        Философия  Кайдзен

Предполага, че живота на човек като цяло (бизнес, общество, битие) трябва да бъде ориетиран към постоянно усъвършенстване. Макар подобренията да не са големи и да са постепенни, след известно време тяхното внедряване дава поразителни резултати.

 

        Определение Кайдзен

Принцип на непрекъсното усъвършенстване, предполагащ, че всеки производствен процес може и трябва постоянно да се оценява и съвършенства по следните показатели: необходимо време, необходими ресурси, качество и т.н.

 

                                  Концепция Кайдзен = Събиране и анализ на точни данни + Усъвършенстване на процесите

 • Чрез изменение на вход Х, изход Y да се изравни с прогнозата Z;

 •  Между резултата на изхода Y и управляемите характеристи­ки на входа X трябва да съществува обратна връзка;

 • Изучаваните  ситуации и проблеми, трябва да са изразени в числова фарма;

 • За контрол на измененията в процесите са необходими съответни показатели и стандарти (еталони).

        Подход Кайдзен

Постепенни промени, характеризиращи се с малък риск. При лошо стечение на обстоятелствата мениджърите винаги могат да се върнат в изходната точка., без да претърпят големи загуби.

 

        Стратегия Кайдзен

Залага се на човешките усилия, морал, комуникация, обучение, екипна работа и самодисциплина.

 

 

10 правила за постоянни подобрения, формулерани от Масааки Имаи в книгата «Гемба кайдзен»: 

 1. Откажете се от обикновените стереотипни възгледи за производство;

 2. Мислете за това, как да направите нещо, а не как да не го направите;

 3. Не се оправдавайте. Започнете със съмнение в текущите методи на работа;

 4. Не се стремете към съвършенство. Изпълнявайти веднага 50% от задачите;

 5. Изправяйте грешките, веднага след като ги откриете;

 6. Не харчете пари за кайдзен;

 7. Мъдростта се ражда  при сблъсък с трудности;

 8. Попотайте ”Защо” пет пъти и намерете първопричината;

 9. Търсете мъдрост в десет човека, а не знания в един човек.

 

 

Компоненти Кайдзен

Залага се на човешките усилия, морал, комуникация, обучение, екипна работа и самодисциплина.

 

Усъвършенстване на онези аспекти от бизнеса, които най-много се нуждаят от подобрения – качество, разходи, доставка (QCD).

 

Когато трите условия са изпълнени, потребителите са доволни. QCD обединява такива функционални и структурни направления като проучвания и развитие, технология, производство, продажби и експлотационно обслужване.

 

 

      

        Качество - Става дума не само за готова продукция и услуги, но и за процесите, в резултат на които се създава тази продукция и услуги.

 

       Разходи - Отнасят се към пълната стойност на проектиране, производство, продажби и обслужване на продукцията и услугите.

 

      Доставка - Означава своевременна доставка на необходимото количество продукция и услуги.

 

Принципи Кайдзен

 

 

Въпреки, че съществуват различни мнения за ключовите признаци Кайдзен, най-общо могат да бъдат посочени следните:

1.    Фокус на клиентите — за компаниите, използващи кайдзен, над всичко ектои удовлетворяване потребностите на клиентите.

2.    Постоянни подобрения — принцип, характеризуращ същността на кайдзен, т. е. Непресъснати малки промени във всички сфери на организацията -  снабдяване, производство, пласмент, личностни взаимоотношения и т.н.

3.    Открито признаване на проблемите — всички проблеми открито се изнасят за обсъждане.

4.    Пропаганда на откритостта — малка степен на обособеност (особенно в сравнении с западными компаниями) между отделите и работните места.

5.    Създаване на работни команди — всеки работник става член на работна команда и съответен кръжок по качество (новый для организации работник входит также в состав клуба «первогодок»).

6.    Управление на проекти с помощта на междуфункционални команди — нито една команда няма да работи ефективно, ако тя действа само в една функционална група. С този принцип е тясно свързана присъщата на японския мениджмънт ротация.

7.    Формиране на «поддържащи взаимоотношения» — за организацията са важни не толкова финансовите резултати, колкото въвличането на работниците в нейната дейност и добрите взаимоотношения между работниците, тъй като (пусть и не в данном отчётном периоде) това води до високи резултати.

8.    Развитие на самодисциплина — умение за самоконтрол и уважение както на самия себе си, така и другите работници и организацията като цяло.

9.    Информиране на всеки сътрудник — целия персонал трябва да бъде информиран за своята компания.

10. Делегиране на пълномощия на всеки сътрудник— предаване на определен обем пълновмощия на всеки сътрудник. Това  става възможно благодарение на обучение по много специалности, владеенето на добри навици и умуния и т.н.

 

Базови концепции Кайдзен

 

           Кайдзен и мениджмънт

Мениджмънтът има две главни функции в контекста на кайдзен: поддържане и усъвършенстване.

 

                      Поддържане - Действия, насочени към осигуряване съществуващите технологични, организационни и операционни стандарти, както и към поддържане на тези стандарти за сметка на обучение и дисциплина. В рамките на функцията поддържане, мениджмънтът изпълнява задачите си така, че всеки да може да следва изискванията на стандартните работни процедури (standard operating procedure, SOP).

 

 

 

 

                  

Усъвършенстване - Всичко което е насочено към подобряване на стандартите.

 

Усъвършенстването може да се класифицира като кайдзен или като иновация.

 

                          Кайдзен - Малки, постепенни усъвършенствания в резултат на постоянни усилия.

 

                          Иновация (реинженеринг) - Предполага рязко (революционно) подобрение в резултат на значителни вложения в нови технологии и оборудване.

 

         Процес, а не резултат

Кайдзен пропагандира начин на мислене, който е насочен към процеса. За да се подобрят резултатите, трябва да се усъвършенства процесът.

 

Кайдзен се съсредоточава върху човешките усилия. Най-критичен елемент в процеса кайдзен е привързаността и участието на висшето ръководство.

 

           Следвай цикъла PDCA/SDCA

Философията кайдзен се базира на два цикъла: Стабилизирай SDCA и Усъвършенствай PDCA.

 

SDCA стандартизира и стабилизира текущите процеси, докато PDCA подобрява текущите процеси. Двете заедно стават главните задачи на мениджмънта.

 

 Следвай цикъла PDCA/SDCA

 

 

                   

   Усъвършенстване - Първото което трябва да се направи в процеса кайдзен, е да се внедри цикъла: “планирай - изпълнявай - проверявай - действай -“ (PDCA) в качеството на механизъм, който осигурява непрекъснатост в усилията за поддържане и усъвършенстване на стандартите.

 

Планирай - Установяват се целите за усъвършенстване. Тъй като кайдзен се явява стил на живот, то целта на усъвършенстване трябва да обхваща всяка област.

 

Изпълнявай - Отнася се до реализиране на създадения план.

 

Проверявай - Проверява се изпълнен ли е плана и постигнато ли планираното подобрение.

 

Действай - В зависимост от резултатите на проверката се извършва стандартизация на новите процедури или се установяват цели за нови подобрения.

 

Цикълът PDCA постоянно се възобновява: щом се извърши подобрение, резултатът от процеса се превръща в обект на по-нататъшно усъвършенстване.

 

Внедряването на PDCA означава, че организацията никога не се удовлетворява от постигнатото.

 

                     Стабилизиране - Всеки нов процес в началото е нестабилен. Преди да започне използването му, всеки процес трябва да бъде стабилизиран с помощта на цикъла SDCA – стандартизирай - изпълнявай - проверявай - действай.

 

Всеки път, когато в текущия процес се появи отклонение, е необходимо да се поставят следните въпроси:

 •  Има ли стандарт?

 • Изпълнен ли е стандартът?

 • Адекватен ли е стандартът?

Само след като стандартът е установен и изискванията му се изпълняват, става възможно преминаване към цикъла PDCA.

 

        Качество — преди всичко

Сред водещите цели, а именно качество, разходи, доставки, на качеството следва да се дава висш приоритет. Един продукт може да бъде с много привлекателна цена и условия на доставка, но ако му липсва необходимото качество, той няма да е достатъчно конкурентоспособен.

 

        Говори, използвайки данни

Кайдзен е процес на решаване на проблеми. За целта проблемите трябва да бъдат открити и след това решени чрез събиране и анализ на съответните данни.

 

Опит да се реши проблем без проверени факти е като да скочиш в дупка без да си проверил дълбочината и.

 

         Следващия процес това е потребител

Всяка работа представлява верига от процеси и всеки един от тях има свой доставчик и потребител.

 

Материалът, получен от процеса А (доставчик), се обработва от процес B, след което се изпраща на процес C. В случая правилото гласи: никога да не се предават дефектни детайли на следващия процес. Ако всеки сътрудник спазва това правило, външния потребител ще получава само висококачествени продукти.