TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Изтегпяща производствена система

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Производствена логистика

 

           Логистика

Процес на планиране, управление и контрол на ефективността (от гледна точка на намаляване на загубите)  на потока запаси от суровини, материали, незавършено производство, готова продукция, услуги и съпътстваща информация от местата на възникване на този поток до местата на неговото потребяване за целите на пълното удовлетворяване на заявките на потребителите.


          Цели на логистиката:
1. Да се намалят запасите по всички пътища на движение на материалния поток;

2. Да се съкрати времето за придвижване на стоките.

3. Да се намалят транспортните разходи.
4. Да се съкратят разходите на ръчен труд.


           Логостиката като система

Съществуват две системи за подаване на детайли и комплктоващи изделия:
- изтласкваща система;
- изтегляща система.

 

Логостиката като система

 

                                      Масово производство/Изтласкваща система

 • Бизнес‐процесите са независими. Измененията в един процес крайно рядко оказват неблагоприятно влияние върху другите процеси.

 • Бизнес‐процеси се допълват един друг. За да се оцени функционирането на бизнеса, трябва да се оцени всеки бизнес процес и по същаство да се съберат тeхните ефективности. За повишаване на производителността, трябва да се повиши ефективността на всеки процес колкото е възможно. Усъвършенстването на един процес води до подобряване резултатите на цялата компания.

                                Изтеглящо производство/Изтегляща система

 • Бизнес‐процесите са взаимозависими. Промените в един процес по определен начин влияят на ред други процеси.

 • Бизнес‐процесите не се допълват един друг. Усъвършенстването на един процес обикновено не оказва положително влияние върху общата производителност и ефективност на бизнеса. Фактически, базирайки се на първото твърдение може да се приеме, че подобряването само в една област ще доведат до снижаване на общата производителност на системата.

 

Изтласкваща производствена система

 

Система за подаване на детайли, която работи на принципа точно планиране и графици за подаване на детайли, както вътре в цеха, така и между цехове, производствени звена, заводи.

 

Система за управление на производството, при която величината на запасите няма формални ограничения.

 

      Следствие:

 • ръст на незавършеното производство;

 • ръст на неликвидните материали, възли и продекция;

 • увеличение активите на предприятието.

  При изследване системата на Ford , мениджърите на Toyota установяват някои сериозни недостатъци, които се стремат да избегнат в TPS. Ето по-важните от тях:

 • свръхпроизводство в отделни сектори на производствената система, следствие от целта да се произвеждат огромни количества продукция

 • складиране на големи стокови запаси в някои сектори и транспортирането им към други сектори, където тяхната обработка трябва да продължи

 • неравномерен производствен поток с прекъсвания между отделните му етапи, което поражда финансови загуби

 • невъзможност да се откриват дефекти в големите партиди продукция, което също води до загуби

Изтегляща производствена система

Система за подаване на материали, информационната система на която регулира производството на необходимата продекция в нужното количество и в необходимото време на всеки производствен етап.

 

Система за управление на  производството, обемът на запасите, в която е ограничен.

 

Метод за управление на производството, при който следващите операции сигнализират за своите потребности на предходните операции.

 

               Пример

 

Изтегляща производствена система

 

 

НЗП - запас незавършено производство   = заявка = 60 бр.;

Време за изпълнение на заявката ВИЗ = НЗП / Ритм = 60/12 = 5 дни;

Ритъм – операция с най-малка производителност;

Извод ВИЗ зависи  от  ритъма, т.е  от зависи от загубите.

 

               Изводи

1.  За да се оптимизира бизнеса е необходимо да се управлява цялата система като цяло.

 

2.  Обикновено ефективността на системата се ограничава само от един процес. Той се разглежда като "ограничение" на системата. Подобряването на ограничаващия процес води до подобряване на  работата на цялата система. При управление на системата, всички процеси трябва да се подчинят на ограничителния.

    

 

               Преимущества на изтегляща производствена система

 • Увеличаване обема продажби;

 • Повишаване нивото на качеството;

 • Съкращаване на операционните разходи;

 • Увеличаване мощността или пропускната способност;

 • Съкращаване на инвестиционните вложения;

 • Повишаване нивото на удовлетвореност на персонала;

             Базови правила на изтегляща производствена система

 • Изпълнение само на  тези заявки, които постъпват непосредствено от следващата операция.

 • Ако за следващата операция не е необходимо да се произвежда, следва да се прекъсне работата.

 

            Видове изтеглящи производствени системи

 1. Използване на супермаркет

 2. Лимитиране на опашки ФИФО

 3. Барабан-буфер-връв

 4. Лимитиран НЗП

 5. Комбинирана система.

 

Голяма  част от потоците за създаване на ценност включват комбинация от два и повече варианта на  ситема за изтегляне.

 

В най общ случай за суровини , полуфабриката и/или готова продукция е необходим поне един супермаркет.

 

НЗП обикновено се контролира с един от вариантите  на изтегляща система.

 

 

комбинирана система за изтегляне.

 

 

На фигурато по-гори е показана типична комбинирана система за изтегляне.

 

Тя обединява множество от вариантите на система за изтегляне, като лесно планира и контролира изпълнението на заявките  от доставка  на суровини до транспортиране на готова продукция.

 

Внедряване на изтегляща производствена система

 

1. Започнете с обучение. Системата за изтегляне не се връзва с интуицията и се отличава от привичните методи за обучение. Необходимо е:

 • Да се оформи в ключовите лидери на компанията базови понятия за подхода и неговите преимущества.

 • Да се създаде визия за  това какво влияние ще окаже внедряването на този подход на отделен участък.

2.  Започнете с малко. Започнете с един участък, където можете за сформирате един супермаркет и/или една система с лимит НЗП.

Внимателно следете за  съкращаване на времето за изпълнение на заявка и за повишаване на производителността. Учете се и широко информирайте персонала за успехите.  Когато системата започне да функционира нормално , преминете към друг участък.

 

3. Установете консервативни (високи) лимити на запаси. Това ще помогне за съхранение на увереност . Стечение на времето последователно намалявайте запасите до достигане на целевите значения.

 

4. Дръжте готова командата по поддръжка. В системата ви ще възникват проблеми. Това е възможност за подобрения.  Ако проблемите не се решават веднага, съществува опастност към връщане на старите методи на работа. Освен това няма да бъде получен ефекта от системата.

 

5. Определете с какво трябва да се занимават тези които са изпълнили своите заявки. Ограничението ще бъде в един процес, което означава, че на другите места от време на време няма да има какво да се прави.