TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Времена в потока

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Време за такт

Терминът такт произхожда от Takt (нем.) – размер, ритм.

 

         История на времето за такт

За пръв път понятието се използва през 30-те година на ХХ век от авиционната промишленост на Германия – период от време, за което самолета преминава от един  производствен стадий в друг.

 

Време на такта – интервал от време или периодичност, с която потребителя иска готова продукция.

  • Времето на такта се отнася само за готова продукция, а не за полуфабрикати или комплекти, тъй като в основата на пресмятане на времето на такта стои нивото на потребителското търсене на крайния продукт (услуга)

  • Времето на такта винаги се пресмята, а не се измерва. Измерва се времето на цикъла – стойност, която се сравнява с времето на такта.

                          Време на такта = Производствено време (за ден) / Търсене в бройки(за ден)

 

Пример

Продължителност на смяна – 8 часа

4 почивки по 15 минути за смяна

Време на производство = (продължителност на смяна) – (продължителност на почивка) = 8 х 60 – 4 х 15 = 420 минут = 25200 сек

Заявка = 8000 броя в месец

Брой работни дни  - 20

Търсене – бройки за ден = 8000 / 20 = 400 бр. за ден

 

Време на такта  = 25200 / 400 = 63 сек

 

На всеки 63 секунди една единица продукция трябва  да премине на следващ етап на производство.

 

             Предназначение на времето за такт

Определяне доколко производителността на процеса отговаря на потребителското търсене

Определяне може ли процеса да удовлетвори нарастване на търсенето;

Определяне какъв размер трябва бъде една партия за да може процеса да удовлетвори търсенето при съществуващо време на пренастройка.

Определяне производителността, с която трябва да работи всяка производствена клетка.

 

Питч (Pitch)

Време необходимо за производство на една упаковка изделия.

 

              Време на такта х Обем на упаковката  = Питч

Пример

Време на такта – 1 мин.

Обем на опаковката  - 20 изделия

Питч – 20 мин.

 

Време на цикъла (cycle time)

Време, необходимо за изпълнение на един операционен цикъл. Когато времето на цикъла за всяка операция в процеса е точно равно на времето на такта, възниква поток от единични изделия.  

 

Време на цикъла (cycle time)

 

Време  за цикъл – интервал от време или периодичност, с която процесът предава готова продукция.

  • Времето на цикъла се измерва на основа наблюдения, т.е. това е стойност, за разлика от предмятаната стойност на времето на такта.

  • Времето на цикъла може да се измерва:

* за целия процес като цяло -время на цикъл на процес;

* за отделен етап на процеса – време на цикъл на участък;

* за отделно работно място - время на цикъл на работно място.

 

                          Време за цикъл = Време за производство на партия / Размер на партията в бройки

 

 

      Пример

Всеки 10 минути машината произвежда 8 детайла;

Време на цикъла  = 10 х 60 / 8 = 75 сек

 

За производство на единица продукция са необходими 75 секунди

 

            Съставни части на времето на цикъла

  • Време за приемане на суровини/материали;

  • Време за работа на оператора;

  • Време за автоматична работа на оборудованета;

  • Време за  транспортировка на суровини /материали.

 

Забележка : Във времето на цикъла не влиза времето за пренастройка на оборудването.

 

Съставни части на времето на цикъла

 

Предназначение на времето на цикъла

  • Определяне на фактическата производителност на процеса;

  • Оценяване на максимално възможната производителност на процеса.

 !!! За да успява процеса да удовлетворява потребителскто търсене:

                              Времето на цикъла трябва да бъде по-малко от времето на такта.

 

 Ако времето на цикъла е по голямо от времето на такта, трябва да се добави машина или работно място.

Врема на цикъла = Време на цикъл на машината (оператора) / Брой машини (операторов)

 

Пример

         Времето на цикъл на машина - 2 минути 10 секунди (130 секунд)

         Операцията паралелно се изпълнява от две машини

         Време на цикъл за оперция = (130 сек / 2 машини) = 65сек.

 

          Извод: Ако времето на такта е  70 секунд, то двете машини са достатъчни, но ако времето на такта е 50 сек., то трябва да се добави още една машина.

 

Свързани с времето на цикъла времена

 

          Време на изпълнение на заявка, време на цикъл на заявка (lead time) — време от момента на получаване на заявката до нейното изпълнение. Когато планирането и производството работят на ниво или под своите производствени възможности, времето за изпълнение на заявката е равно на времето на на пускане (throughput time). Когато търсенето превишава възможностите на системата е необходимо допълнително време за да се планира работата и се направи заявка. Поради това времето за изпълнение на заявка превишава времето за пускане.

 

            Време за обработка (processing time) — реалното време на работа над продукта при създаване на проекта, физическо производство, работа над заявката и т.н. Обикновено времето за обработка е много под времето за изпълнение на заявката или времето за пускане.

 

            Време, когато не се създава ценност (Nonvalue-Creating Time) време, изразходвано за действия, които не създават ценност  от гледна точка на клиента. Към такива действия като правило се отнасят – съхранение, инспекция, преправяне.

 

             Време на цикъл на оператора (Operator Cycle Time) – време, необходимо на оператора за осъществяване на всички операции на работното място, до тяхното  повтаряне; определя се чрез пряко наблюдение.

 

             Време на опашка (queue time) — време, което продукта престоява на опашка в очакване на следващ стадий на проектиране, оформяне на заявка или производство.

 

              Време за пускане (throughput time) — време, което е необходимо на продукта за да премине от разработка до пускане в производство, от приемане на заявка до доставка, от суровини до готово изделие. Времето за пускане включва в себе си времето за обработка и времето за изпълнение на заявката.