TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Бърза пренастройка

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Бърза пренастройка на оборудването SMED (Single-Minute Exchange of Die

Едноминутна замяна на оборудването) – TPS метод позволяващ многочасова настройка да се извърши за няколко минути.  

 

Пренастройка

Процес на преход на едно или няколко свързани оборудвания (машини) от производство на един продукт към производство на друг продукт или детайл чрез замяна на детайли, прес форми и т.н.

 

Време за пренастройка – период от време между последния произведен детайл от една серия и първия успешно произведен от нова серия.

 

               Дейности по пренастройка на оборудването

 Дейности по пренастройка на оборудването

 

 1. Демонтаж – демонтиране на оборудванет

 2. Установяване – получаване и инсталиране на новото оборудване

 3. Коректировка – настройка на оборудването

 4. Тестване – тестване, проби, проверка на допуски и т.н.

            Производителност при пренастройка на оборудването

 

 Производителност при пренастройка на оборудването

 

Същност на  SMED (single minute exchange of die - SMED)  - методика за съкращаване на продължителността на пренастройване на оборудването с цел производство на нова серия продукти.

 

Основна идея  - превръщане на вътрешните операции по пренастройка във външни

 

        Външни операции - операции, които могат да се изпълняват във времето докато оборудването работи и произвежда качествена  продукция.

    Примери:

 • Получаване на инструмент от склада;

 • Пренасяне на детайли;

 • Оформяне на документация

        Вътрешни операции  -  които могат да бъдат изпълнени само когато оборудването не работи.

       Примери:

 • Снемане на инструмент;

 • Закрепване на оборудване;

 • Затягане на гайки и т.н.

5 стъпки SMED

 

1. Създаване на работна група


Състав на групата:

 • специалист от производството – ръководител на групата;

 • специалист по развитие на производствената система – методически ръководител на  групата;

 • специалист технолог;

 • специалист от сервизната служба;

 • и т.н.

Лидерът на групата поставя пред останалите участвици в проекта конкретни измерими цели.

2.      

     2.  Описание на процеса на пренастройка.
Групата се събира на производствената площадка (
Gemba) и извършва следното:

 • Описва текущото състояние;

 • Разбива процеса на съставляващите го елементи и прехода.

 • Извършва се хронометраж на всяка операция.

 • Паралелно се откриват проблеми, влияещи на безопасността и времето за извършване на операциите.


3. Разделяне на вътрешните и външни пренастроики. Преобразуване на вътрешните във външни.

 • Групата  съставя списък на необходимото за извършване на пренастройката оборудване;

 • Извършна се анализ на събраните данни (по пренастройка за различни видове) и се определя възможността за изпълнение на операциите по вътрешна пренастройка  без спиране на оборудването.

4. Съкращаване на вътрешната пренастройка
Разглеждат се възможностите за обединяване и съкращаване на операциите по вътрешна пренастройка.

 

5.  5.  Съкращаване на външните пренастройки

Разглеждат се възможностите за обединяване и съкращаване на операции от външните пренастройки.

 
Забележка: За достигане на добри резултати се препоръчва на всички етапи по внедряване на системата
SMED да се провежда «мозъчен щурм»:

 

8 основни метода на системата SMED, използвана за намаляване на времето на настройка.

 • Метод 1 — разделяне настройките на вътрешни и външни.

 • Метод 2 — преобразуване на вътрешните действия във външни.

 • Метод 3 — стандартизация на функции, а не на форми. Стандартизацита  на форми и размери на може значително да съкрати времето на настройка. Но стандартизацията на форми изисква значителни разходи. От друга страна стандартизацията на функции, изисква само само еднородност на детайлите необходими за операциите по настройка.

 • Метод 4 — използване на функционални захващания или пълно отстраняване на крепежни елементи.

 • Метод 5 — използване на допълнителни приспособления. Някои забавяния свързани с регулировки при вътрешна  настройка могат да бъдат отстранени чрез използване на стандартни приспособления.

 • Метод 6 — използване на паралелни операции.

 • Метод 7 — отстраняване на регулировки. Обикновено регулировките и пробно запускане заемат 50-70% от времето на вътрешната настройка. Тяхното отстраняване дава поразителни резултати.

 • Метод 8 — механизация. Често е от съществено значение за ефективно използване на  крупни форми. Използва се когато са използвани без  резултат всички други методи.

 

Предимства   на SMED

 • Намаляване престоя на оборудването;

 • Съкращаване размера на производствените партии;

 • Съкращаване размера на незавършено производство;

 • Разширяване на асортимента на продукцията.