TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Стабилизация

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри 

 

Базова стабилност

 • Стабилност – способност за осигуряване на устойчиви резултати във времето.

 • Нестабилност – резултат на вариабилност.

Първи етап на TPS – осигуряване на базово ниво на стабилност.

 

Основна задача за създаване на стабилни процеси се явява достигане на устойчиво ниво на възможности.

 

Спиралния модел на непрекъснато усъвършенстване показва че степента на стабилност може да расте.

 

Изходно ниво на стабилност – обикновено означава че процеса дава устойчив резултат , макар и да съществуват някакви минимални отклонения.

 

Стабилност – означава че при еднакво време на използване на някой ресурс трябва да се произвожда еднакво количество изделия с висока степен на надежност (приемлива величина в най-общ вид 80% и повече).

 

По-прост показател – устойчива във времето способност за удовлетворяване изискванията на потребителя, произвождайки качествена продукция от първи път(също 80% и повече)

 

Цели на стабилизацията

Най-важна цел в етапа на стабилизация – осигуряване на базова устойчивост, която позволява да бъдат отстранени безсистемни действия и да се види реалното положение на нещата. Създаване на условия за истинско усъвършенстване.

 

Решаване на тази задача включва:

 • Намаляване на вариабилността на търсенето(ритъма на потребителското търсене трябва да се оцени преди да се установява времето за такт.)

 • Изравняване на показателите за дневен обем на натоварване.

Стабилизацията е най важната предпопоставка за създаване на поток.

Това изисква на този етап да се открият и отстранят основните смущения в потока. Освен това стабилния процес притежава голяма гъвкавост и потенциални възможности за удовлетворяване на различни изисквания на потребителя.

   

Стратегии и инструменти използвани на етап стабилизация

 

Стратегии

Основни инструменти

Вспомагателни инструменти

Отстраняване на крупните загуби

Обединяване  на операции, представляващи загуби, за да станат те видими

Повишаване на операционната готовност.

Отстраняване или намаляване на вариабилността 

Стоене в кръг

Стандартизирана работа (като елемент на анализ)

5S

Организация на работното място

Бърза пренастройка

Профилактично обслужване

Решение на  проблеми

Базово ниво хедзунка (изравняване в съответствие с дневното потребителско търсане)

Събиране на данни и измервания

Сигнални дъски

 

Обезпечаването на стабилността на процеса не е самоцел.

 

Обезпечаване на стабилност – фундамент за по-нататъшно формиране на икономичен процес.

 

Показатели за нестабилност

Непосредственото наблюдение позволява да се открият следните показатели на нестабилен процес:

 • Високо ниво на вариации на показателя производителност – било то абсолютно количество единици производима продукция или количество изделия изработвани за човеко-час.

 • Чести промени на плана при възникване на проблем.

 • Липса на устойчива последователност на действия или метод на работа.

 • Партиите незавършено производство са със случаен обем.

 • Последователността на изпълнение на операциите е независима една от друга.

 • Несъгласуван поток или липса на поток.

 • При описание на работата често се използват  твърдения като: както обикновено, като правило, основно, голяма част от времето, в съчетание с уговорката в изключителни случаи.