TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Карта на потока за създаване на  ценности

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

TPS инструменти

5S       

Всеобща грижа за оборудването TPM

Поток за създаване на ценности

Карта на потока за създаване на  ценности

Стабилизация

Клетка

Времена в потока

Изтегпяща производствена система

Използване на супермаркет

 

Лимитирани опашки ФИФО 

 

Барабан Буфер Връв ББВ

               

Лимитирано незавършено производство

 

Мизусумаши

    

Бърза пренастройка

      

Дзидока

 

Пока-йоке

   

Стандартизирана  работа

Кайдзен

Визуално управление

Точно в срок  

Канбан

Хошин канри  

Карта на потока за създаване на  ценности  (Value Stream Mapping, VSM

Схема, изобразяваща всеки етап от движението на потоците информация и материали, необходими за изпълнение заявката на потребителя.

 

        Необходимост от карта на потока

 • Да се види потока като цяло и създаване на възможности за обсъждане на проблемите на различни етапи от потока.

 • Да се видят всички загуби, съществуващи в потока.

         Видове карти на потока

Отразяване състоянието на потока в определен момент от времето.

 • Минало състояние (AsWas)

 • Текущо състояние (AsIs)

 • Целево състояние (ToBe)

 • Дългосрочна перспектива или идеално състояни (LongTermFuture)

         Съдържание на картата на потока

 • Текущо състояние на процесите;

 • Загуби, съществуващи в процесите;

 • Цифрови данни, описващи процесите:

               * Време за обработка

               * Размер на партидата

               * Време на пренастройка

               * Частта на брака

               * Достъпност на оборудването

               * Време на производството

               * Текущо търсене

               * Текущо ниво на удовлетворяване на търсенето

 

Етапи за описание на VSM-потока

1. Избор на  семейство продукция;
2. Построяване на карта на текущото  състояние;
3. Построяване на карта на бъдещото състояние;
4. Съставяне на план за работа (внедряване).


Правила за използване на картата на потока

 1. Използвайте картата за текущо състояние само като база  за съставяне на картата на бъдещо състояние. Решаването на проблеми на този етап ще бъде  частично.

 2. Картата на бъдещото състояние – концепция, която се стремите за реализирате.

 3. При съставяне на картата за бъдещо състояние е необходима помощ на опитен специалист по TPS. Картата се съставя от група.

 4. Цел на съставяне на картата – действие, т.е не е необходима карта, която да престоява година преди да започнат реални действия.

 5. Не разработвайте картата преди  да е настъпило времето и. Създаването трябва да започне когато е налице готовност за реализацията и.

 6. Съставянето на картата трябва да се ръководи от влиятелен представител на мениджмънта.

 7. Не само планирай и прави, но и проверявай и  въздействай.

         

 

Правила за построяване на поток на бъдещото състояние

1. Работете в съответствие с времето за такта;

2. Създайте непрекъснат поток, навсякъде където това е възможно;
3. Когато не е възможно създаване на непрекъснат поток използвайте супермаркети за управление на производството;

4. Старайте се да информирате за графика на производство само един производствен процес (другите използват изтегляне);

5. Разпределяйте производството на различни продукти равномерно – през цялото време на работа на задаващия ритъма процес;

6.  Създайте начално изтегляне чрез производство и изтегляне на малки партии, натоварвайки по този начин с работа, задаващия ритъма процес;

7. Развивайте способност да правите «всеки детайл всеки ден» (след това – всяка смяна, всеки час; или всяка опаковка или палет),

 

 

          Символи, приети в картите на потока
символи за начертаване карта на потока

           Пример за карта на поток

 

 

 

 Пример за карта на поток